En ny kurs for Jobbsjansen

Ideas2evidence gjennomfører på oppdrag fra IMDi en følgeevaluering av Jobbsjansen. Her er første av tre delrapporter innenfor følgeevalueringen, som varer ut 2019.

Utgitt: 13. april 2018

Fra 2017 besto Jobbsjansen av tre ulike deler:

  • Ordning A: Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner,
  • Ordning B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og
  • Ordning C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram

Denne tredelingen av ordningen innebærer en ny innretning på ordningen. Del A er en videreføring av ordningen slik den har vært de siste årene, mens del B og C er en omlegging mot nye målgrupper. Målgruppeendring i ordningen skaper utfordringer for gjennomføringen av prosjektene, er en av konklusjonene i rapporten.  

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen. Evalueringen av Jobbsjansen har tre deler: en kunnskapsoppsummering, en følgeevaluering, og resultatrapportering fra prosjektene. Disse tre delene skal samlet sett gi et svar på i hvilken grad tilskuddsordningen er en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Ideas2evidence har levert fire delrapporter:

  1. Flere i arbeid med Jobbsjansen. En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005–2016
  2. En ny kurs for Jobbsjansen. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 1)  Denne rapporten.
  3. Verdifull sjanse, omskiftelig kurs. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 2)
  4. Jobbsjansen 2017 og 2018. Analyse av individrapporteringer. 

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?