Verdifull sjanse, omskiftelig kurs. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 2)

Jobbsjansen er en vellykket kvalifiseringsordning, viser en ny evaluering.

Utgitt: 25. april 2019

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning (Jobbsjansen del A). I tillegg kan innvandrerungdom få tilbud om mer grunnskoleopplæring (Jobbsjansen del B), og deltakere i introduksjonsprogram kan få et ekstra år i programmet (Jobbsjansen del C).

Ideas2evidence som har gjennomført evalueringen konkluderer med at Jobbsjansen er et viktig tiltak for hjemmeværende kvinner, innvandrerungdom og deltakere i introduksjonsprogram. Kommunene ville mest sannsynlig ikke hatt tiltak mot hjemmeværende kvinner uten tilskuddet. Tilskuddet stimulerer skoleeierne til å bygge opp tilbud av høy kvalitet, noe som kommer innvandrerungdom som trenger mer grunnskole til gode. Tilskudd til forlenget kvalifiseringsløp for introduksjonsdeltakere bidrar til mer systematisk og målrettet tilbud til deltakere.

Andre funn

  • De stadige endringene av målgrupper og innretning av Jobbsjansen, skaper uforutsigbarhet og kan etter hvert minke interessen for ordningen.
  • Bevilgningen økte i alle delordningene fra 2017 til 2018, som førte til at antall søknader økte kraftig i del B og C. 
  • Til tross for økt bevilgning til del A i 2018, sank antallet søknader og deltakere, som førte til at prosjektene samlet sett fikk mer midler per deltaker enn tidligere.
  • Det er svært store variasjoner i hva kommunene stiller med av egenfinansiering, både i del C og A, og hvor stort beløp de har fått tildelt per deltaker.
  • Mens størrelsen på tildelingene i del B har vært styrt av objektive beregningsregler, er det større innslag av skjønn i utmåling av tilskuddsbeløp i del C og A.
  • Rapporten peker videre på at det er behov for noen forbedringer når det forvaltningen av ordningen.

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen. Evalueringen av Jobbsjansen har tre deler: en kunnskapsoppsummering, en følgeevaluering, og resultatrapportering fra prosjektene. Disse tre delene skal samlet sett gi et svar på i hvilken grad tilskuddsordningen er en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Ideas2evidence har levert fire delrapporter:

  1. Flere i arbeid med Jobbsjansen. En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005–2016
  2. En ny kurs for Jobbsjansen. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 1)
  3. Verdifull sjanse, omskiftelig kurs. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 2) Denne rapporten
  4. Jobbsjansen 2017 og 2018. Analyse av individrapporteringer. 
Fant du det du lette etter?