Jobbsjansen 2017 og 2018 – Analyse av individrapporteringer

Hovedfunn er at resultatene er stabile, men varierer mellom delordningene.

Utgitt: 20. september 2019

Jobbsjansen er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen med mål om å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet eller i utdanning. Ordningen skal øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner (del A), gi bedre forutsetninger til ungdom til å fullføre videregående opplæring (del B) og kan være et ekstra år i introduksjonsprogram til deltakere som trenger det (del 

Ideas2evidence har sammenfattet funnene fra individrapporteringen på Jobbsjansen i 2017 og 2018. Rapporteringene som danner grunnlaget for rapporten kommer fra de enkelte Jobbsjanseprosjekt som mottar støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og data leveres for hver deltaker som var en del av Jobbsjansen disse årene. Lignende rapporteringer har blitt gjennomført siden 2005. Denne rapporten føyer seg dermed inn i rekken over det som etter hvert har blitt et svært omfattende kunnskapsgrunnlag for å forstå ordningens virkemåter og resultater. 

Hovedfunn

  • Måloppnåelsen er stabil, men varierer mellom delordningene. I 2017 var måloppnåelse på 71 prosent i ordning A, og 58 prosent i ordning C. Samme tall for 2018 var 70 prosent for ordning A, og 60 prosent for ordning C.
  • Mer en halvparten som avslutter Jobbsjansen blir selvforsørget: 51 prosent av deltakerne på ordning A ble regnet som selvforsørget like etter avsluttet program - høyere enn både 2015 og 2016.
  • For ordning C var tilsvarende tall 29 prosent, men i tillegg var det 15 prosent som mottok studielån/stipend.
  • Jobbsjansen del A og C bidrar til bedre norskferdigheter og arbeidsevner: Mange deltakere utviklet norskferdighetene sine gjennom deltagelsen i Jobbsjansen. Ved avsluttet Jobbsjansedeltakelse var det kun 8 prosent av deltakerne som hadde norskferdighetene på språknivå A1 eller lavere, mot 29 prosent før oppstart. Andelen deltakere som vurderes til nivå B2 eller B1 fordoblet seg i løpet av deltakelsen; fra 26 prosent til 53 prosent.
  • Et sentralt mål for Jobbsjansen er å forbedre deltakernes arbeidsevner. 72 prosent av deltakerne innenfor delordning A hadde forbedrede arbeidsevner som et av sine mål for deltakelsen. Innenfor ordning C var tilsvarende andel 52 prosent.
  • Ved avsluttet program vurderer rapportørene det dit hen at 63 prosent av deltakerne på ordning A, og 56 prosent på ordning C, har forbedret sine arbeidsevner i stor grad.

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen. Evalueringen av Jobbsjansen har tre deler: en kunnskapsoppsummering, en følgeevaluering, og resultatrapportering fra prosjektene. Disse tre delene skal samlet sett gi et svar på i hvilken grad tilskuddsordningen er en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Ideas2evidence har levert fire delrapporter:

  1. Flere i arbeid med Jobbsjansen. En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005–2016
  2. En ny kurs for Jobbsjansen. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 1) 
  3. Verdifull sjanse, omskiftelig kurs. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 2)
  4. Jobbsjansen 2017 og 2018. Analyse av individrapporteringer. Denne rapporten

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?