NIR tilpasset midlertidig regelverk for fordrevne fra Ukraina

NIR gir systemstøtte for introduksjonsloven og integreringsloven, herunder det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina.

Sist oppdatert: 28. oktober 2023

Endringer i integreringsregelverket har ført til behov for tilpasninger i NIR. Endringene trådte i kraft i løpet av sommeren 2023. For mer informasjon om hvordan IMDi jobber med å tilpasse NIR, se endringer i NIR som følge av lovendringer.

Hva er forskjellig?

Mesteparten av funksjonaliteten i NIR er lik for personer omfattet av de ordinære bestemmelsene i integreringsloven og de midlertidige bestemmelsene for fordrevne fra Ukraina (kapittel 6A i integreringsloven).

Følgende funksjonalitet er forskjellig for personer med kollektiv beskyttelse:

Norskopplæring

 • Personene vises med kategori «Rett til norsk» og ordningen «Norsk rett/norskmål» i NIR. Vedtak og deltakelse skal registreres på denne ordningen
 • Det er frist på 12 måneder for gjennomføring av retten til norskopplæring. Fristen beregnes fra startdato i første vedtak om rett til opplæring i norsk, og utvides med permisjoner
 • Kommunen kan velge å gi utvidet opplæring i norsk utover ett år til personer som har behov for det for å nå et minimumsnivå i norsk, jf. ny bestemmelse i integreringsforskriften § 43 g som trådte i kraft 1. juli 2023. Utvidet opplæring i norsk skal gis i tilknytning til opplæring etter integreringsloven § 37 d.  Registrering av vedtak om utvidet norskopplæring i NIR vil utløse tilskudd på kr. 27 450,-.

  For å registrere dette vedtaket i NIR må kommunen først registrere hvorvidt personen har utdanning på videregående nivå fra før eller ikke, ettersom dette har betydning for hvor mange vedtak om utvidet opplæring det er mulig å registrere i NIR.

  Vedtak om utvidet norskopplæring skal gis «i tilknytning til» opplæring gitt etter integreringsloven § 37 d. I praksis innebærer dette:

  • Vedtaksdato om utvidet norskopplæring må være innenfor to måneder før og to måneder etter gjennomføringsfristen på ordningen rett til opplæring i norsk («Norsk rett/norskmål»)

  • Startdato må være lik eller etter gjennomføringsfristen på ordningen rett til opplæring i norsk («Norsk rett/norskmål»)

  • Registrering av vedtak om utvidet norskopplæring vil føre til at fristen utvides med 6 måneder fra startdato i vedtaket om utvidet opplæring

  • Ny frist for utvidet opplæring vil vises i informasjonsboksen øverst på ordningssiden i NIR. Ved trykking på i-ikonet for ny frist vil beregningen som ligger til grunn for den utvidede fristen vises

 • Personene vises ikke med ordning Samfunnskunnskap i NIR, da de ikke har rett eller plikt til denne opplæringen. Kommunen kan likevel velge å gi opplæring i samfunnskunnskap, men vedtak og deltakelse kan ikke registreres i NIR

Introduksjonsprogram

 • Personene vises med kategori «Rett til introduksjonsprogram» og ordningen «Introduksjonsprogram» i NIR. Vedtak og deltakelse skal registreres på denne ordningen
 • Det er mulig å gjenåpne introduksjonsprogrammet for personer som har avsluttet program pga. arbeid før gjennomføringsfristen er utløpt. Funksjonalitet for gjenåpning er tilgjengelig via registreringsknappen «Gjenåpne program» i NIR eller ved redigering av avslutningsårsak.

  Merk at kommunen må registrere både dato for gjenåpning OG nytt ordinært vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram for at det skal beregnes ny gjennomføringsfrist i NIR. Merk også at startdato i nytt vedtak om deltakelse må være lik eller etter dato for gjenåpning. NIR vil da beregne ny frist for gjennomføring, ut fra resterende tid i programmet.
 • Det er i tillegg mulig å registrere gjenåpning av program for personer som har avvist program i første omgang pga. arbeid. Dette gjøres via registreringsknappen «Gjenåpne program» som beskrevet over
 • Personer som har fullført videregående opplæring fra Ukraina, og som ikke har ett års høyere utdanning i tillegg, kan delta i introduksjonsprogram i inntil ett år, dersom de har sluttmål om overgang til høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning, jf. ny bestemmelse i integreringsforskriften § 43 d som trådte i kraft 1. juli 2023. Programtiden på ett år kan ikke forlenges. 

  Se endringer i NIR som følge av lovendringer for nærmere informasjon om hvordan IMDi jobber med å tilpasse NIR til denne endringen.

Hva skal registreres på hvilket lovverk?

Oversikt over hva kommunene skal registrere i NIR på personer etter de midlertidige bestemmelsene for fordrevne fra Ukraina, sammenlignet med hva som skal registreres på personer etter de ordinære bestemmelsene i integreringsloven:

Introduksjonsprogrammet (PDF, 217 KB)

Registrering i NIR

Se brukerveiledninger NIR for nærmere informasjon om hvordan opplysningene skal registreres. I innholdsfortegnelsen fremgår det hva som gjelder særskilt for fordrevne fra Ukraina.

Juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A

Kommuner som benytter kommunale fagsystem

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av data til NIR er det en forutsetning at leverandør av fagsystem har tilpasset sine systemer til endringene i NIR. IMDi tilgjengeliggjør nødvendig kodeverk og dokumentasjon av endringene i NIR til fagsystemleverandørene, slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger på sin side.

For mer informasjon se overføring mellom kommunale fagsystem og NIR.

Fant du det du lette etter?