Endringer i NIR som følge av lovendringer

Endringer i integreringsregelverket har ført til behov for tilpasninger i NIR. 

Sist oppdatert: 11. januar 2024

Endringene trådte i kraft i løpet av sommeren 2023, hhv. 1. juli og 1. august. Endringene gjelder både det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina (kapittel 6A etter integreringsloven) og de ordinære bestemmelsene i integreringsloven. 

Viktige endringer i integreringsloven og integreringsforskriften

NIR er tilpasset lovendringene knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (både de midlertidige og ordinære bestemmelsene). Endringer knyttet til introduksjonsprogram gjenstår å tilpasse. Se nærmere oversikt over tilpasningene som er gjort / gjenstår å gjøre i NIR her:

Endringer i de midlertidige bestemmelsene for personer med kollektiv beskyttelse 

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse

Kommuner som har kapasitet, kan gi opplæring i norsk utover ett år til personer i målgruppen som har behov for det for å nå et minimumsnivå i norsk, jf. ny bestemmelse i integreringsforskriften § 43 g som trådte i kraft 1. juli 2023. Utvidet opplæring i norsk skal gis i tilknytning til opplæring gitt med hjemmel i integreringsloven § 37 d. Registrering av vedtak om utvidet norskopplæring i NIR vil utløse tilskudd på kr. 27 450,-. 

IMDi har tilpasset NIR til denne endringen og kommunen kan nå registrere vedtak om utvidet norskopplæring i NIR. Kommunen må i tillegg registrere hvorvidt personen har utdanning på videregående nivå fra før eller ikke, ettersom dette har betydning for hvor mange vedtak om utvidet opplæring det er mulig å registrere i NIR. 

Vedtak om utvidet norskopplæring skal gis i tilknytning til opplæring gitt etter integreringsloven § 37 d. I praksis innebærer dette:

  • Vedtaksdato om utvidet norskopplæring må være innenfor to måneder før og to måneder etter gjennomføringsfristen på ordningen rett til opplæring i norsk («Norsk rett/norskmål»)
  • Startdato må være lik eller etter gjennomføringsfristen på ordningen rett til opplæring i norsk («Norsk rett/norskmål»)
  • Registrering av vedtak om utvidet norskopplæring vil føre til at fristen utvides med 6 måneder fra startdato i vedtaket om utvidet opplæring
  • Ny frist for utvidet opplæring vil vises i informasjonsboksen øverst på ordningssiden i NIR. Ved trykking på i-ikonet for ny frist vil beregningen som ligger til grunn for den utvidede fristen vises

Se maler for vedtak om utvidet norskopplæring. Det er også mulig å laste ned vedtaksmalen direkte fra NIR.

Endring i varighet av introduksjonsprogram

Personer som har fullført videregående opplæring fra Ukraina, og som ikke har ett års høyere utdanning i tillegg, kan delta i introduksjonsprogram i inntil ett år, dersom de har sluttmål om overgang til høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning, jf. ny bestemmelse i integreringsforskriften § 43 d som trådte i kraft 1. juli 2023. Programtiden på ett år kan ikke forlenges.   

IMDi jobber med tilpasning av NIR, slik at kommunen skal kunne registrere et sluttmål som gir inntil 12 måneders frist for gjennomføring. Det vil ta noe tid å få dette på plass. Kommunen må inntil videre registrere sluttmålet «Høyere utdanning – person har utdanning på høyere nivå fra før», som gir inntil 6 måneders frist for gjennomføring, for overnevnte gruppe. De må deretter registrere vedtak om utvidet deltakelse, slik at personen til sammen får inntil 12 måneders frist for gjennomføring. Alternativt kan kommunen redigere sluttmålet, når nytt sluttmål er på plass i NIR.

«Språktilbudet» i introduksjonsprogrammet kan bare være engelsk, i tillegg til norsk

Det er gjort en innstramning i forhold til hvilke språk som kan gis som «språktilbud» i et introduksjonsprogram etter integreringsloven § 37 c. Tidligere var det åpnet for at språktilbudet kunne være et annet språk enn norsk. Vedtatt forskriftsendring innebærer at språktilbudet må være enten norsk eller engelsk, jf. integreringsforskriften § 43 f. IMDi har derfor fjernet muligheten til å registrere tiltaket «Språktilbud, annet» i introduksjonsprogrammet i NIR.

For ytterligere informasjon se:

Endringer i de ordinære bestemmelsene i integreringsloven  

Fristen for gjennomføring av opplæring skal regnes fra oppstartsdato for opplæringen 

Den viktigste endringen som trådte i kraft 1. august er at fristen for gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal regnes fra oppstartsdatoen for opplæringen, jf. integreringsloven § 32 og § 33. Det skal settes én felles oppstartsdato for opplæringen, slik at fristen for opplæring i både norsk og samfunnskunnskap løper fra samme tidspunkt. Selv om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan starte på forskjellige datoer, har departementet vurdert det slik at en felles fristberegning kan bidra til at også opplæringen i samfunnskunnskap gis på et tidlig tidspunkt.

Endringen gjelder personer med innvilget oppholdstillatelse som gir rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 01.08.2023. Den gjelder også personer som søker fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før 01.08.2023, men som ankommer landet etter 01.08.2023, jf. overgangsregelen i integreringsforskriften § 74

IMDi har tilpasset NIR slik at fristen for gjennomføring av opplæringen beregnes fra startdato i første vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Startdato i vedtaket er derfor obligatorisk å registrere. Fristen for opplæring i norsk beregnes i tillegg på bakgrunn av om personen har utdanning på videregående nivå fra før eller ikke.

Merk følgende: For å kunne registrere norsktimer må kommunen registrere både vedtak om opplæring med startdato og utdanningsbakgrunn i NIR. Det samme gjelder kommuner som benytter kommunale fagsystem for å overføre opplysninger til NIR.

NB: For personer som kom inn i målgruppen for rett og/eller plikt til opplæring etter 01.08.2023 må kommunene etterregistrere startdato i vedtak om opplæring som allerede er registrert i NIR, dersom dette mangler. Kommunene må også etterregistrere utdanningsbakgrunn dersom dette mangler. Både startdato og utdanningsbakgrunn er nødvendig for at det skal beregnes en gjennomføringsfrist for opplæringen og for at timer skal kunne registreres på personen.

Fristen for å ta prøve i samfunnskunnskap skal regnes fra oppstartsdato for opplæringen

I tillegg er det vedtatt at fristen for å ta prøve i samfunnskunnskap skal løpe fra samme tidspunkt som fristen for opplæring i samfunnskunnskap, det vil si fra oppstartsdato for opplæringen. 

Endringen gjelder samme målgruppe som beskrevet over.

IMDi har tilpasset NIR slik at fristen for å ta prøve i samfunnskunnskap regnes 12 måneder fra startdato i vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, med tillegg av eventuelle permisjoner. 

Unntak fra kravet om å være bosatt etter avtale for familiegjenforente som innvilges asyl 

For rett og plikt til introduksjonsprogram gjøres det unntak fra kravet om å være bosatt etter avtale for personer som først har vært familiegjenforent med flyktning og som deretter får innvilget beskyttelse på selvstendig grunnlag. I dag inntrer krav om å være bosatt etter avtale når disse personene får innvilget beskyttelse. Dette har til nå ført til at familiegjenforente mistet retten og plikten til introduksjonsprogram som de hadde som familiegjenforente, med mindre de allerede har startet opp i introduksjonsprogram som familiegjenforente.  

IMDI jobber med å tilpasse NIR slik at denne gruppen beholder rett og plikt til introduksjonsprogram slik de skal. Det vil ta noe tid før dette er på plass. Kommunen må inntil videre gi denne gruppen introduksjonsprogram i henhold til lovverket, og registrere deltakelse i egne systemer. Kommunen kan eventuelt sende support henvendelse til Veiledningstjenesten for NIR dersom de er usikre på rettighetene og pliktene til den enkelte.

Fant du det du lette etter?