Integreringsloven i NIR

NIR er tilpasset ny integreringslov og gir systemstøtte for både integreringsloven og introduksjonsloven.

Sist oppdatert: 21. april 2022

NIR ble tilpasset integreringsloven i flere trinn første halvår 2021, se nærmere oversikt under. NIR brukere fikk i tillegg lesetilgang til opplysninger om kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett, som grunnlag for å vurdere det videre kvalifiseringsløpet for den enkelte.

Dette kom i januar 2021

 • Oversikt over hvem som er i kategori for ny integreringslov
 • Oversikt over hvilke ordninger de har rett og/eller plikt til
 • Oversikt over hvilke frister som gjelder for de ulike ordningene
 • Funksjonalitet for å registrere utdanningsbakgrunn
 • Personlister som viser hvem som er omfattet av ny integreringslov

Dette kom i mars 2021

 • Funksjonalitet for å registrere kontakt, søknad eller krav fra person
 • Funksjonalitet for å registrere norskmål, sluttmål og integreringskontrakt
 • Funksjonalitet for å registrere vedtak
 • Funksjonalitet for å registrere timer, tiltak og fravær
 • Lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett
 • Utvidet søkemulighet i personlisten for personer omfattet av ny integreringslov

Dette kom i mai 2021

 • Funksjonalitet for å registrere avslutningsårsak i introduksjonsprogrammet
 • Funksjonalitet for å registrere klager/klageutfall
 • Funksjonalitet for å registrere Norskprøve C1/karakteren 2 som mulig norskmål
 • Funksjonalitet for å registrere hvem som deltar fulltid i videregående opplæring, som grunnlag for deling av norsktilskudd mellom kommune og fylkeskommune
 • Reservasjon mot at personopplysninger kan brukes til forskningsformål

Dette kom i juni 2021

 • Videreutviklet søkemulighet i personlisten for personer omfattet av ny integreringslov
 • Rapport over avsluttede deltakere i introduksjonsprogram etter ny integreringslov
 • Mindre justeringer og forbedringer på eksisterende funksjonalitet

De viktigste lovendringene som treffer NIR

Opplæring for beboere i mottak

Opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere er slått sammen med opplæring i samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse, til én ordning. Asylsøkere har plikt til å gjennomføre 25 timer i mottak.

 • Løsning i NIR: kommunen kan registrere inntil 25 timer modulbasert samfunnskunnskap for asylsøkere

Ny ordning samfunnskunnskap

Vertskommunen kan tilby standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet eller andre integreringsfremmende tiltak for personer med oppholdstillatelse. ​ 

 • Løsning i NIR: kommunen kan registrere kvalifiseringstiltak for beboere i mottak​ 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Differensiert og dynamisk fristberegning for opplæring i norsk basert på utdanningsbakgrunn og permisjoner ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere utdanningsbakgrunn, dvs. om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke. Gjennomføringsfrist/ varighet for norskopplæringen beregnes på grunnlag av registrert utdanningsbakgrunn​, og utvides med permisjoner

Omlegging fra plikt til å gjennomføre 600 timer til å oppnå et minimumsnivå i norsk​ 

 • Løsning i NIR: kommunen må registrere norskmål i NIR. Gjennomført rett og plikt beregnes på grunnlag av overførte prøveresultater fra Kompetanse Norge sett opp mot norskmål​. Dersom norskmålet er karakteren 2 eller høyere må kommunen selv registrere hvorvidt norskmålet er oppnådd

Egen frist på ett år for opplæring i samfunnskunnskap  

 • Løsning i NIR: samfunnskunnskap er en egen ordning med gjennomføringsfrist/varighet på ett år, som utvides ved permisjoner 

Deling av persontilskudd mellom kommune og fylkeskommune

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere hvem som deltar i fulltid videregående opplæring i NIR og i hvilken fylkeskommune opplæringen foregår. Dette ligger til grunn for deling av tilskuddet

Introduksjonsprogrammet

Differensiert fristberegning basert på sluttmål ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere sluttmål i NIR. Gjennomføringsfrist/varighet beregnes på grunnlag av registrert sluttmål​ og vedtak om program, og utvides med permisjoner og gyldig fravær 

Øvrige endringer i NIR 

Nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet

Det er nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet for personer omfattet av integreringsloven som følge av kravene i ny lov. Kommunene må blant annet registrere utdanningsbakgrunn, norskmål og sluttmål samt dato for inngått integreringskontrakt.

For personer omfattet av introduksjonsloven er det ingen endringer i skjermbilder og registreringsfunksjonalitet.

Nye kategori- og ordningsnavn

Det er nye kategori og ordningsnavn for personer omfattet av integreringsloven.

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter integreringsloven

KATEGORIER
(POTENSIELLE RETTIGHETER OG PLIKTER BEREGNET I NIR)
ORDNINGER
(KVALIFISERINGSORDNINGER BEREGNET I NIR)

Rett og plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk med norskmål
- Samfunnskunnskap

Plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk timer/norskmål
- Samfunnskunnskap

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Opplæring for asylsøkere

- Norsk for asylsøkere
- Samfunnskunnskap for asylsøkere

Kvalifisering i mottak

- Kvalifisering for mottaksbeboere

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter introduksjonsloven

KATEGORIER
(POTENSIELLE RETTIGHETER OG PLIKTER BEREGNET I NIR)
ORDNINGER
(KVALIFISERINGSORDNINGER BEREGNET I NIR)

Rett til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Plikt til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Asylnorsk

- Opplæring for asylsøkere
- Norsk kultur og norske verdier

Nye tiltaks- og avslutningskoder i introduksjonsprogrammet

Det er utarbeidet ny tiltakskoder og avslutningskoder for integreringsloven, med tilhørende veiledningstekster.

Tilpasning til ny overføringstjeneste (WS4) 

IMDi lanserte ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019. Gammel overføringstjeneste (WS2) ble avviklet 11. juni 2021. IMDi tilpasset den nye overføringstjenesten parallelt med tilpasningen av NIR til ny integreringslov. Tjenesten videreutvikles og oppdateres i takt med nye behov og endringer.

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av opplysninger til NIR gjelder følgende:

 • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttes for å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven
 • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttes for å registrere deltakelse på personer etter integreringsloven når fagsystemleverandører har tilpasset fagsystemene til WS4 for ny lov
 • Det er viktig at kommunen tar i bruk ny overføringstjeneste så snart den foreligger fra fagsystemleverandør
 • I påvente av ny overføringstjeneste må kommunen registrere direkte i NIR web

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Fant du det du lette etter?