Målgruppe for introduksjonsprogram etter integreringsloven

Det er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 1. mars 2022

Kommunen skal tilby introduksjonsprogrammet til personer som: 

 • er mellom 18 og 55 år, og 
 • har bodd i en norsk kommune i mindre enn 2 år, og 
 • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom personen har oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring eller har fått opphold på selvstendig grunnlag), og 
 • har oppholdstillatelse i Norge på ett av disse grunnlagene:  
  • som flyktning (utlendingsloven § 28) 
  • som overføringsflyktning (utlendingsloven § 35) 
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn etter søknad om asyl (utlendingsloven § 38) 
  • oppholdstillatelse med begrensning som følge av identitetstvil til medlem av barnefamilie (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)
  • midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (jf. utlendingsloven § 34) 
  • familieinnvandring (oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 6) med personer som nevnt ovenfor dersom referansepersonen i Norge har vært bosatt i en kommune i mindre enn fem år før personen søker om familiegjenforening 
  • selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53) 

Det er den enkeltes alder på tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelse er avgjørende for om man omfattes av målgruppen (18 – 55 år).  

Kommunen skal tilby introduksjonsprogram så snart som mulig. Programmet skal starte opp senest innen tre måneder etter at personen ble bosatt i kommunen, eller etter at personen har framsatt krav om deltakelse. 

I tillegg kan kommunen tilby introduksjonsprogrammet til personer som: 

 • er over 55 år, men som ellers er omfattet av målgruppen for rett og plikt til introduksjonsprogram  
 • er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom IMDi og kommunen, men som ellers er omfattet av målgruppen for rett og plikt til introduksjonsprogram 
 • har familieinnvandring med andre enn de som er nevnt i punktet om familieinnvandring over

Les mer i den juridiske veilederen kapittel 4 §§ 8 og 9

Personer som takker nei til eller avbryter introduksjonsprogram 

Kommunens plikt til å sørge for program gjelder ikke personer som takker nei eller avbryter programmet. 

Les mer i den juridiske veilederen kapittel 2 § 3

Vedtak om oppstart

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med oppstart i introduksjonsprogram: 

 • vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram eller 
 • vedtak om avslag på deltakelse i introduksjonsprogram 
 • vedtak om integreringsplan

Ikke lenger krav om behov for grunnleggende kvalifisering

Vilkåret om at den enkelte må ha behov for grunnleggende kvalifisering er ikke videreført fra introduksjonsloven til integreringsloven. Departementet viser til at begrepet gir inntrykk av at det bare er personer som mangler grunnleggende ferdigheter som faller inn under introduksjonsprogrammet, og at begrepet derfor er misvisende (Prop. 89 L (2019-2020) s. 62, punkt 8.1.4). Etter departementets mening vil alle innvandrere i målgruppen for introduksjonsprogrammet ha behov for kunnskap om det norske språket, samfunns- og arbeidslivet. I tillegg vil flere ha behov for formelle kvalifikasjoner for å få varig tilknytning til arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet kan vare så kort som tre måneder, og tilpasses den enkelte deltaker. Kommuner som tidligere ville avvist deltakere med henvisning til at vilkåret om behov for grunnleggende kvalifisering ikke var oppfylt, vil nå kunne sette en kort varighet på programmet. Hvis en person allerede ved bosetting er i relevant arbeid kan dette inngå som del av innholdet i denne personens program, sammen med livsmestring, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og eventuelt foreldreveiledning (se integreringsloven § 14).

Fant du det du lette etter?