Målgruppe for introduksjonsprogram etter integreringsloven

Det er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 11. januar 2021

Kommunen skal tilby introduksjonsprogrammet til personer som: 

 • er mellom 18 og 55 år, og 
 • har bodd i en norsk kommune i mindre enn 2 år, og 
 • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom personen har oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring eller har fått opphold på selvstendig grunnlag), og 
 • har oppholdstillatelse i Norge på ett av disse grunnlagene:  
  • som flyktning (utlendingsloven § 28) 
  • som overføringsflyktning (utlendingsloven § 35) 
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn etter søknad om asyl (utlendingsloven § 38) 
  • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)
  • midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (jf. utlendingsloven § 34) 
  • familieinnvandring (oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 6) med personer som nevnt ovenfor dersom referansepersonen i Norge har vært bosatt i en kommune i mindre enn fem år før den personen søker om familiegjenforening 
  • selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53) 

Det er den enkeltes alder på tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelse er avgjørende for om man omfattes av målgruppen (18 – 55 år).  

Kommunen skal tilby introduksjonsprogram så snart som mulig. Programmet skal starte opp senest innen tre måneder etter at personen ble bosatt i kommunen, eller etter at personen har framsatt krav om deltakelse. 

I tillegg kan kommunen tilby introduksjonsprogrammet til personer som: 

 • er over 55 år, men som ellers er omfattet av målgruppen for rett og plikt til introduksjonsprogram  
 • er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom IMDi og kommunen, men som ellers er omfattet av målgruppen for rett og plikt til introduksjonsprogram 
 • har familieinnvandring med andre enn de som er nevnt i punktet om familieinnvandring over

Les mer på juridisk veileder kap 4 § 8 og § 9

Personer som takker nei til eller avbryter introduksjonsprogram 

Kommunens plikt til å sørge for program gjelder ikke personer som takker nei eller avbryter programmet. 

Les mer på juridisk veileder kap 2 § 3

Vedtak om oppstart

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med oppstart i introduksjonsprogram: 

 • vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram eller 
 • vedtak om avslag på deltakelse i introduksjonsprogram 
 • integreringsplan
Fant du det du lette etter?