Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak - integreringsloven

Asylsøkere som bor i mottak og som er i målgruppen for opplæring, har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk og 25 timer opplæring i samfunnskunnskap. Plikten for opplæring i mottak gjelder fra fylte 18 år.

Sist oppdatert: 7. februar 2024

Ordningen med opplæring for asylsøkere gjelder ikke for disse gruppene:

  • asylsøkere som bor i ankomstsenter eller på transittmottak
  • asylsøkere som har fått vedtak fra Utlendingsdirektoratet om avslag eller innvilgelse av søknaden
  • asylsøkere som får søknaden behandlet etter hurtigprosedyrer
  • asylsøkere som har fått nektet realitetsbehandling av søknaden

Det er verdt å merke seg at asylsøkere som er i målgruppen for ordningen med kollektiv beskyttelse, ikke har plikt til å delta i opplæring i mottak.  

Du kan lese mer om unntakene fra integreringsloven i juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A.

For personer med kollektiv beskyttelse inntrer retten til opplæring på tidspunktet personen bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDi, jamfør §26 i integreringsloven.

Det kan gis fritak fra plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Les mer i den juridiske veilederen.

Vertskommunen skal også tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer som har fått innvilget opphold som gir rett og plikt til deltakelse i opplæring. Se oversikt over hvem som inngår i målgruppen.

Vertskommunen for mottak bør følge opp og tilrettelegge for at unge asylsøkere kan benytte rettighetene sine etter opplæringsloven. Les mer hos Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?