Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina

IMDi er nå i havn med å tilpasse NIR til det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina; nytt kapittel 6A etter integreringsloven.

Sist oppdatert: 8. september 2022

For oppsummering av de midlertidige endringene i integreringsloven se

Kommunen kan se hvem som er i målgruppen for rett til opplæring i norsk og rett til introduksjonsprogram, og benytte personlisten i NIR for å søke opp disse gruppene. Kommunen kan også registrere vedtak og deltakelse på disse ordningene i NIR web.

Hvilke endringer er gjort?

  • Visning av hvem som er i målgruppen for rett til opplæring i norsk og rett til introduksjonsprogram (nye kategorier «Rett til norsk» og «Rett til introduksjonsprogram»). Merk at kategoriene beregnes først etter at personen er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi
  • Mulighet til å benytte personlisten for integreringsloven i NIR for å søke opp disse gruppene  
  • Ny ordning «Norsk rett/norskmål» knyttet til kategorien «Rett til norsk», og funksjonalitet for å registrere vedtak og deltakelse på denne
  • Frist på 12 måneder for gjennomføring av retten til norskopplæring. Fristen beregnes fra startdato i første vedtak om rett til opplæring i norsk, og utvides med permisjoner
  • To nye tiltak i introduksjonsprogrammet (språktilbud engelsk/annet), under tiltaksgruppen «Andre integreringstiltak»
  • Funksjonalitet for å registrere gjenåpning av introduksjonsprogram. Funksjonaliteten er tilgjengelig ved redigering av avslutningsårsak

Kommunen må etterregistrere vedtak og deltakelse i NIR

Kommunen må fatte vedtak etter midlertidig kapittel 6A i integreringsloven fra endringene trådte i kraft 15. juni. Nye vedtaksmaler etter de midlertidige reglene finner du i NIR og på siden med maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring.

Hvis kommunen har fattet vedtak om introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter de vanlige reglene, må kommunen fatte nye vedtak etter det midlertidige regelverket (kapittel 6A). De nye vedtakene må registreres i NIR.

For informasjon om registrering i NIR se Veiledning og opplæring.

Merk følgende:

Norskopplæring

Personer som fikk vedtak om kollektiv beskyttelse, og som ble bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, ble frem til 27. juni vist i NIR med kategori rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter de vanlige reglene i integreringsloven. Disse beregnes nå med ny kategori «Rett til norsk».

Eventuelle vedtak om opplæring som er registrert i NIR etter de vanlige reglene i integreringsloven vil bli satt til «ikke gjeldende» i NIR av systemet. Kommunen må registrere nytt vedtak om rett til opplæring i NIR etter midlertidig regelverk (kapittel 6A). Link til automatisk utfylte vedtaksmaler etter de midlertidige reglene er nå tilgjengelig i NIR.

Introduksjonsprogram

Personer som fikk vedtak om kollektiv beskyttelse, og som ble bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, ble frem til 27. juni vist i NIR med kategori rett og plikt til introduksjonsprogram. Disse beregnes nå med ny kategori «Rett til introduksjonsprogram».

Eventuelle vedtak om introduksjonsprogram som er registrert i NIR etter de vanlige reglene i integreringsloven vil fortsatt vises som aktive i NIR.

Kommunen må i tillegg registrere nytt vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram i NIR etter midlertidig regelverk (kapittel 6A). Link til automatisk utfylte vedtaksmaler etter de midlertidige reglene er nå tilgjengelig i NIR.

Kommuner som benytter kommunale fagsystem

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av data til NIR vil det ikke være mulig å overføre data til NIR før leverandør av fagsystem har tilpasset sine systemer til endringene i NIR. IMDi har levert kodeverk for endringene i NIR til fagsystemleverandørene, slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger på sin side.

For mer informasjon se Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR.

Fant du det du lette etter?