Ny integreringslov - endringer i NIR

IMDi er nå i havn med å tilpasse NIR til ny integreringslov. Vi leverte grunnleggende systemstøtte for den nye loven da loven trådte i kraft 1. januar 2021. Funksjonalitet for å registrere deltakelse kom på plass i løpet av våren.

Sist oppdatert: 1. juli 2021

Hva kom når? 

Fra januar har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven. I perioden frem til mai kom funksjonalitet for å registrere vedtak, deltakelse og avslutning på personer etter ny lov. NIR brukere fikk i tillegg lesetilgang til opplysninger om kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett, som grunnlag for å vurdere det videre kvalifiseringsløpet for den enkelte.

I juni ble ny rapport over avsluttede deltakere i introduksjonsprogrammet tilgjengelig, i tillegg til ytterligere forbedringer i søkemulighetene i personlisten for personer etter ny integreringslov.

Dette kom i januar 2021

 • Oversikt over hvem som er i kategori for ny integreringslov
 • Oversikt over hvilke ordninger de har rett og/eller plikt til
 • Oversikt over hvilke frister som gjelder for de ulike ordningene
 • Funksjonalitet for å registrere utdanningsbakgrunn
 • Personlister som viser hvem som er omfattet av ny integreringslov

Dette kom i mars 2021

 • Funksjonalitet for å registrere kontakt, søknad eller krav fra person
 • Funksjonalitet for å registrere norskmål, sluttmål og integreringskontrakt
 • Funksjonalitet for å registrere vedtak
 • Funksjonalitet for å registrere timer, tiltak og fravær
 • Lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett
 • Utvidet søkemulighet i personlisten for personer omfattet av ny integreringslov

Dette kom i mai 2021

 • Funksjonalitet for å registrere avslutningsårsak i introduksjonsprogrammet
 • Funksjonalitet for å registrere klager/klageutfall
 • Funksjonalitet for å registrere Norskprøve C1/karakteren 2 som mulig norskmål
 • Funksjonalitet for å registrere hvem som deltar fulltid i videregående opplæring, som grunnlag for deling av norsktilskudd mellom kommune og fylkeskommune
 • Reservasjon mot at personopplysninger kan brukes til forskningsformål

Dette kom i juni 2021

 • Videreutviklet søkemulighet i personlisten for personer omfattet av ny integreringslov
 • Rapport over avsluttede deltakere i introduksjonsprogram etter ny integreringslov
 • Mindre justeringer og forbedringer på eksisterende funksjonalitet

Tilpasning til ny overføringstjeneste (WS4) 

IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019. Gammel overføringstjeneste (WS2) ble avviklet 11. juni 2021. IMDi har hatt som mål å tilpasse den nye overføringstjenesten parallelt med tilpasningen av NIR til ny integreringslov. Dette innebærer i praksis at vi har levert kodeverk for endringene som er produksjonssatt i NIR web samtidig til fagsystemleverandørene, slik at de kan tilpasse de kommunale fagsystemene til endringene i NIR så raskt som mulig.

For kommuner med kommunale fagsystem innebærer dette følgende:

 • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttesfor å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven
 • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttesfor å registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov når fagsystemleverandører har tilpasset fagsystemene til WS4 for ny lov
 • Det er viktig at kommunen tar i bruk ny overføringstjeneste så snart den foreligger fra fagsystemleverandør for å registrere deltakelse på personer etter både introduksjonsloven og integreringsloven
 • Alternativt må kommunen registrere direkte i NIR web

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Hva er nytt? 

Bedre regelmotor

Vi har vektlagt å forbedre regelmotoren og systemarkitekturen «under panseret», for å gjøre det lettere å vedlikeholde og videreutvikle NIR fremover, samt raskt å kunne rette opp i eventuelle feil.

Nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet

Det er nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet for personer omfattet av integreringsloven som følge av kravene i ny lov.

Personer omfattet av integreringsloven

Kommunene må blant annet registrere utdanningsbakgrunn, norskmål og sluttmål samt dato for inngått integreringskontrakt. Registrering av utdanningsbakgrunn dreier seg om en enkel registrering der kommunen skal angi om personen har videregående opplæring fra før eller ikke. Dette vil ligge til grunn for å beregne fristen for norskopplæringen på enten 18 måneder eller 3 år.

Personer omfattet av introduksjonsloven  

Den største populasjonen i NIR vil fortsatt være personer som er omfattet av introduksjonsloven en god stund fremover. For denne gruppen er det ingen endringer i NIR. Det er de samme skjermbildene og registreringsfunksjonalitet som i dag.

Nye kategori- og ordningsnavn

Det er nye kategori og ordningsnavn for personer omfattet av integreringsloven.

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter integreringsloven

Kategorier
(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)
Ordninger
(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett og plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk med norskmål
- Samfunnskunnskap

Plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk 250 t/norskmål
- Samfunnskunnskap

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Opplæring for asylsøkere

- Norsk for asylsøkere
- Samfunnskunnskap for asylsøkere

Kvalifisering i mottak

- Kvalifisering for mottaksbeboere

 

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter introduksjonsloven

Kategorier
(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)
Ordninger
(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Plikt til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Asylnorsk

- Opplæring for asylsøkere
- Norsk kultur og norske verdier

De viktigste lovendringene som treffer NIR

Opplæring for beboere i mottak

Vertskommunen skal kunne tilby standardiserte elementer i intro eller andre integreringsfremmende tiltak for personer med oppholdstillatelse. ​ 

 • Løsning i NIR: kommunen kan registrere kvalifiseringstiltak for beboere i mottak​ 

Norsk kultur og norske verdier skal slås sammen med samfunnskunnskap til ny ordning «samfunnskunnskap» inndelt i 3 moduler. Endringen vil gjelde fra 01.01.2022​ 

 • Løsning i NIR: Norsk kultur og norske verdier endret navn til «samfunnskunnskap» fra 01.01.2021, men vil fortsatt omfatte 50 timer opplæring ut 2021. 

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Rett og plikt til kompetansekartlegging for personer som er omfattet av rett og plikt til introduksjonsprogram  

 • Løsning i NIR: NIR-brukere får lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett Bosetting, som ligger under menypunktet Kompetanse. Dette for å kunne benytte opplysninger herfra som grunnlag for å vurdere videre kvalifiseringsløp for den enkelte

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Differensiert og dynamisk fristberegning for personer i målgruppen for norskopplæring basert på utdanningsbakgrunn og permisjoner ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere utdanningsbakgrunn, dvs. om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke. Gjennomføringsfrist/ varighet for norskopplæringen beregnes på grunnlag av registrert utdanningsbakgrunn​, og utvides med permisjoner

Omlegging fra plikt til å gjennomføre 600 timer til å oppnå et minimumsnivå i norsk​ 

 • Løsning i NIR: kommunen må registrere norskmål i NIR. Gjennomført rett og plikt beregnes på grunnlag av overførte prøveresultater fra Kompetanse Norge sett opp mot norskmål​. Dersom norskmålet er karakteren 2 eller høyere må kommunen selv registrere hvorvidt norskmålet er oppnådd

Egen frist på ett år for opplæring i samfunnskunnskap  

 • Løsning i NIR: samfunnskunnskap er en egen ordning med gjennomføringsfrist/varighet på ett år, som utvides ved permisjoner 

Deling av persontilskudd mellom kommune og fylkeskommune

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere hvem som deltar i fulltid videregående opplæring i NIR, som grunnlag for deling av tilskuddet

Introduksjonsprogrammet

Differensiert fristberegning basert på sluttmål ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere sluttmål, basert på en predefinert valgmeny. Gjennomføringsfrist/varighet beregnes på grunnlag av registrert sluttmål​ og vedtak om program, og utvides med permisjoner og gyldig fravær 

Registrering av tiltak, herunder standardiserte elementer​ 

 • Løsning i NIR: Oppdaterte tiltakskoder i henhold til ny integreringslov og standardiserte elementer. Disse vil bli tilgjengelig for personer omfattet av ny lov.  

Brukerveiledning NIR 

IMDi har utarbeidet veiledningstekster inne i NIR for å gjøre systemet mest mulig intuitivt. Det er også utviklet brukerveiledning om registrering i NIR, se Veiledning og opplæring.

Fant du det du lette etter?