Ny integreringslov - endringer i NIR

IMDi er godt i gang med å tilpasse NIR til ny integreringslov, og leverte grunnleggende systemstøtte for den nye loven da loven trådte i kraft 1. januar. Nå er funksjonalitet for å registrere vedtak og deltakelse også på plass.

Sist oppdatert: 30. april 2021

Det er viktig at kommunene nå etterregistrerer det som er fattet av vedtak og deltakelse på personer etter integreringsloven siden 1. januar 2021.

Hva kommer når? 

Endringer i NIR vil komme i tre leveranser. Fra januar har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven. De kan se hvilke rettigheter og plikter de har til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram (kategorier og ordninger), samt hvilken frist det er for de ulike ordningene.

I mars kom hovedfunksjonalitet for å registrere deltakelse på personer som omfattes av ny integreringslov på plass. Kommunene kan nå registrere blant annet vedtak, timer, tiltak, fravær, sluttmål, norskmål og integreringskontrakt i NIR web. Kommunene vil i tillegg få lesetilgang til opplysninger om kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett.

Resterende funksjonalitet vil komme i en siste leveranse i mai.

Dette kom i januar 2021

 • Oversikt over hvem som er i kategori for ny integreringslov
 • Oversikt over hvilke ordninger de har rett og/eller plikt til
 • Oversikt over hvilke frister som gjelder for de ulike ordningene
 • Funksjonalitet for å registrere utdanningsbakgrunn
 • Personlister som viser hvem som er omfattet av ny integreringslov

Dette kom i mars 2021

 • Funksjonalitet for å registrere kontakt, søknad eller krav fra person
 • Funksjonalitet for å registrere norskmål, sluttmål og integreringskontrakt
 • Funksjonalitet for å registrere vedtak
 • Funksjonalitet for å registrere timer, tiltak og fravær
 • Lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett
 • Utvidet søkemulighet i personlisten for personer omfattet av ny integreringslov

Dette kommer i mai 2021

 • Funksjonalitet for å registrere avslutningsårsak i introduksjonsprogrammet
 • Funksjonalitet for å registrere klager/klageutfall
 • Funksjonalitet for å registrere Norskprøve C1/karakteren 2 som mulig norskmål
 • Funksjonalitet for å registrere hvem som deltar fulltid i videregående opplæring, som grunnlag for deling av norsktilskudd mellom kommune og fylkeskommune
 • Reservasjon mot at personopplysninger kan brukes til forskningsformål

 Tilpasning til ny overføringstjeneste (WS4) 

IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019. IMDi har som mål å tilpasse den nye overføringstjenesten parallelt med tilpasningen av NIR til ny integreringslov. Dette innebærer i praksis at vi leverer kodeverk for endringene som kommer i NIR web samtidig til fagsystemleverandørene, slik at de kan tilpasse de kommunale fagsystemene til endringene i NIR så raskt som mulig.

For kommuner med kommunale fagsystem innebærer dette følgende:

 • Dagens overføringstjeneste (WS2) kan benyttes for å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven frem til 11.06.2021
 • Dagens overføringstjeneste (WS2) kan ikke benyttes for å registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov
 • Etter 11.06.2021 må kommunen benytte ny overføringstjeneste (WS4) for å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven
 • Ny overføringstjeneste (WS4) kan ikke benyttes for å registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov før fagsystemleverandører tilpasser fagsystemene til WS4 for ny lov
 • Det er viktig at kommunen tar i bruk ny overføringstjeneste så snart den foreligger fra fagsystemleverandør for å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven, og etter hvert integreringsloven.
 • Alternativt må kommunen registrere direkte i NIR web

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Hva blir nytt? 

Bedre regelmotor

Vi har først og fremst fokusert på å forbedre regelmotoren og systemarkitekturen «under panseret», for å gjøre det lettere å vedlikeholde og videreutvikle NIR fremover, samt raskt å kunne rette opp i eventuelle feil.

Ett grensesnitt

Det er ett NIR, det vil si at NIR viser personer som er omfattet av både integreringsloven og introduksjonsloven. Integreringsloven vil gjelde personer som får opphold og er ankommet Norge etter 01.01.21, mens introduksjonsloven fortsatt vil gjelde for de som har fått opphold før 01.01.21. 

Nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet

Det er nye skjermbilder og registreringsfunksjonalitet for personer omfattet av integreringsloven som følge av kravene i ny lov.

Personer omfattet av integreringsloven

Kommunene må blant annet registrere utdanningsbakgrunn, norskmål og sluttmål samt dato for inngått integreringskontrakt. Registrering av utdanningsbakgrunn dreier seg om en enkel registrering der kommunen skal angi om personen har videregående opplæring fra før eller ikke. Dette vil ligge til grunn for å beregne fristen for norskopplæringen på enten 18 måneder eller 3 år.

Personer omfattet av introduksjonsloven  

Den største populasjonen i NIR vil fortsatt være personer som er omfattet av introduksjonsloven en god stund fremover. For denne gruppen er det ingen endringer i NIR. Det er de samme skjermbildene og registreringsfunksjonalitet som i dag, og denne gruppen er det mulig å registrere deltakelse på som tidligere. 

Nye kategori- og ordningsnavn

Det er nye kategori og ordningsnavn for personer omfattet av integreringsloven.

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter integreringsloven

Kategorier
(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)
Ordninger
(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett og plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk med norskmål
- Samfunnskunnskap

Plikt norsk og samfunnskunnskap

- Norsk 250 t/norskmål
- Samfunnskunnskap

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Opplæring for asylsøkere

- Norsk for asylsøkere
- Samfunnskunnskap for asylsøkere

Kvalifisering i mottak

- Kvalifisering for mottaksbeboere

 

Kategori- og ordningsnavn i NIR etter introduksjonsloven

Kategorier
(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)
Ordninger
(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Plikt til norsk/samfunnskunnskap

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer

Rett og plikt til introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram

- Introduksjonsordning

Asylnorsk

- Opplæring for asylsøkere
- Norsk kultur og norske verdier

De viktigste lovendringene som treffer NIR

Opplæring for beboere i mottak

Vertskommunen skal kunne tilby standardiserte elementer i intro eller andre integreringsfremmende tiltak for personer med oppholdstillatelse. ​ 

 • Løsning i NIR: kommunen kan registrere kvalifiseringstiltak for beboere i mottak​ 

Norsk kultur og norske verdier skal slås sammen med samfunnskunnskap til ny ordning «samfunnskunnskap» inndelt i moduler fra 01.08.2021​ 

 • Løsning i NIR: Norsk kultur og norske verdier vil endre navn til «samfunnskunnskap» fra 01.01.2021, men fortsatt omfatte 50 timer opplæring frem til 01.08.2021. 

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Rett og plikt for kompetansekartlegging for personer som er omfattet av rett og plikt til introduksjonsprogram  

 • Løsning i NIR: NIR-brukere får lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett Bosetting, som ligger under menypunktet Kompetanse. Dette for å kunne benytte opplysninger herfra som grunnlag for å vurdere videre kvalifiseringsløp for den enkelte

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Differensiert og dynamisk fristberegning for personer i målgruppen for norskopplæring basert på utdanningsbakgrunn og permisjoner ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere utdanningsbakgrunn, dvs. om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke. Gjennomføringsfrist/ varighet for norskopplæringen beregnes på grunnlag av registrert utdanningsbakgrunn​, og utvides med permisjoner

Omlegging fra plikt til å gjennomføre 600 timer til å oppnå et minimumsnivå i norsk​ 

 • Løsning i NIR: kommunen må registrere norskmål i NIR. Gjennomført rett og plikt beregnes på grunnlag av overførte prøveresultater fra Kompetanse Norge sett opp mot norskmål​ 

Egen frist på ett år for opplæring i samfunnskunnskap  

 • Løsning i NIR: samfunnskunnskap er en egen ordning med gjennomføringsfrist/varighet på ett år, som utvides ved permisjoner 

Deling av persontilskudd mellom kommune og fylkeskommune

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere hvem som deltar i fulltid videregående opplæring i NIR, som grunnlag for deling av tilskuddet

Introduksjonsprogrammet

Differensiert fristberegning basert på sluttmål ​ 

 • Løsning i NIR: Kommunen må registrere sluttmål, basert på predefinert valgmeny. Gjennomføringsfrist/varighet beregnes på grunnlag av registrert sluttmål​ og vedtak om program, og utvides med permisjoner og gyldig fravær 

Registrering av tiltak, herunder standardiserte elementer​ 

 • Løsning i NIR: Oppdaterte tiltakskoder i henhold til ny integreringslov og standardiserte elementer. Disse vil bli tilgjengelig for personer omfattet av ny lov.  

Brukerveiledning NIR 

IMDi har utarbeidet veiledningstekster inne i NIR for å gjøre systemet mest mulig intuitivt. Det er også utviklet brukerveiledning om registrering i NIR, se Veiledning og opplæring.

Fant du det du lette etter?