Ny integreringslov - endringer i NIR

Ny lov om integrering trådte i kraft 1. januar 2021. IMDi er godt i gang med å tilpasse NIR til den nye loven, og leverte grunnleggende systemstøtte for ny lov da loven trådte i kraft 1. januar.

Sist oppdatert: 19. februar 2021
På grunn av kort tid fra loven ble vedtatt til den ble iverksatt vil det imidlertid ta noe tid å få all funksjonalitet på plass. 

Hva kommer når? 

Endringer i NIR vil komme i tre leveranser. Fra januar har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven. De kan se hvilke kategorier og ordninger de har, samt hvilken frist det er for de ulike ordningene.

Funksjonalitet for å registrere deltakelse på personer som omfattes av ny integreringslov kommer i neste leveranse 25. mars 2021. Da vil det bli mulig å registrere blant annet vedtak, timer, tiltak, fravær, sluttmål, norskmål og integreringskontrakt. Resterende funksjonalitet vil komme i siste leveranse i mai.

Merk at det fortsatt er mulig å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven.

Tilpasning til ny overføringstjeneste (WS4) 

IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019. IMDi har som mål å tilpasse den nye overføringstjenesten parallelt med tilpasningen av NIR til ny integreringslov. Dette innebærer i praksis at vi leverer kodeverk for den samme funksjonaliteten vi utvikler i NIR parallelt til fagsystemleverandørene, slik at de kan tilpasse de kommunale fagsystemene til endringene i NIR så raskt som mulig. Det er viktig at kommunene tar den nye overføringstjenesten i bruk så fort den blir tilgjengelig fra fagsystemleverandørene. 

Hva blir nytt? 

Bedre regelmotor: 

Vi har først og fremst fokusert på å forbedre regelmotoren og systemarkitekturen «under panseret», for å gjøre det lettere å vedlikeholde og videreutvikle NIR fremover, samt raskt å kunne rette opp i eventuelle feil.  

Ett grensesnitt: 

Det vil bli ett NIR, det vil si at NIR vil vise personer som er omfattet av både integreringsloven og introduksjonsloven. Integreringsloven vil gjelde personer som får opphold og er ankommet Norge etter 01.01.21, mens introduksjonsloven fortsatt vil gjelde for de som har fått opphold før 01.01.21.   

Personer omfattet av integreringsloven

Det er nye kategori- og ordningsnavn for personer omfattet av ny lov. Det er også en del nye skjermbilder for denne gruppen. Det vil i tillegg bli ny registreringsfunksjonalitet for personer omfattet av ny lov; kommunene må blant annet registrere utdanningsbakgrunn, norskmål og sluttmål samt dato for inngått integreringskontrakt. Registrering av utdanningsbakgrunn dreier seg om en enkel registrering der kommunen skal angi om personen har videregående opplæring fra før eller ikke. Dette vil ligge til grunn for å beregne fristen for norskopplæringen på enten 18 måneder eller 3 år.

Merk at funksjonalitet for å registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov først kommer i mars, med unntak av funksjonalitet for å registrere utdanningsbakgrunn som er tilgjengelig nå.

Personer omfattet av introduksjonsloven  

Den største populasjonen i NIR ved årsskiftet er fortsatt personer som er omfattet av introduksjonsloven. For denne gruppen er det ingen endringer i NIR. Det er de samme skjermbildene og registreringsfunksjonalitet som i dag, og denne gruppen er det mulig å registrere deltakelse på som vanlig, også etter 1.1.2021. 

I tilpasningen av NIR til ny integreringslov er IMDi mest opptatt av at ny løsning er av god kvalitet, fremfor at alt er på plass til lovens ikrafttredelse. Det er ikke helt optimalt at kommunen ikke kan registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov fra starten av, men dette vil komme nokså raskt. Det er et begrenset antall personer i NIR etter ny lov i starten av 2021, så dette gjelder uansett et begrenset antall personer. 

De viktigste lovendringene som treffer NIR

Opplæring for beboere i mottak

Vertskommunen skal kunne tilby standardiserte elementer i intro eller andre integreringsfremmende tiltak for personer med oppholdstillatelse. ​ 

  • Løsning i NIR: kommunen må kunne registrere kvalifiseringstiltak for beboere i mottak​ 

Norsk kultur og norske verdier skal slås sammen med samfunnskunnskap til ny ordning «samfunnskunnskap» inndelt i moduler fra 01.08.2021​ 

  • Løsning i NIR: Norsk kultur og norske verdier vil endre navn til «samfunnskunnskap» fra 01.01.2021, men fortsatt omfatte 50 timer opplæring frem til 01.08.2021. 

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Rett og plikt for kompetansekartlegging for personer som er omfattet av rett og plikt til introduksjonsprogram  

  • Løsning i NIR: NIR-brukere vil få lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett Bosetting (Kompetanse modulen), for å kunne benytte opplysninger herfra som grunnlag for å vurdere videre kvalifiseringsløp for den enkelte 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Differensiert og dynamisk fristberegning for personer i målgruppen for norskopplæring basert på utdanningsbakgrunn og permisjoner ​ 

  • Løsning i NIR: Kommunen må registrere utdanningsbakgrunn, dvs. om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke. Gjennomføringsfrist/ varighet for norskopplæringen beregnes på grunnlag av registrert utdanningsbakgrunn​ 

Omlegging fra plikt til å gjennomføre 600 timer til å oppnå et minimumsnivå i norsk​ 

  • Løsning i NIR: kommunen må registrere norskmål i NIR. Gjennomført rett og plikt beregnes på grunnlag av overførte prøveresultater fra Kompetanse Norge sett opp mot norskmål​ 

Egen frist på ett år for opplæring i samfunnskunnskap  

  • Løsning i NIR: samfunnskunnskap blir en egen ordning med gjennomføringsfrist/varighet på ett år, som utvides ved permisjoner 

Introduksjonsprogrammet

Differensiert fristberegning basert på alder og utdanningsbakgrunn ​ 

  • Løsning i NIR: Kommunen må registrere sluttmål, basert på predefinert valgmeny. Gjennomføringsfrist/varighet beregnes på grunnlag av registrert sluttmål​ 

Registrering av tiltak, herunder standardiserte elementer​ 

  • Løsning i NIR: Oppdaterte tiltakskoder i henhold til ny integreringslov og standardiserte elementer. Disse vil bli tilgjengelig for personer omfattet av ny lov.  

Veiledning og informasjon 

IMDi legger vekt på å utarbeide veiledningstekster inne i NIR for å gjøre systemet mest mulig intuitivt. Vi vil i tillegg komme med mer informasjon på imdi.no, i nyhetsbrevet vårt og i andre relevante kanaler om endringer i NIR. IMDi vil også vurdere om det er behov for å utarbeide ytterligere veiledningsmateriell når all funksjonalitet er på plass i 2021.