§ 1 Virkeområde

Bestemmelsen om virkeområde presiserer at loven gjelder for både kommuner og deltakere i de ulike ordningene i introduksjonsloven; opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

§ 2 Opplæring i mottak

Utgangspunktet er at kommunen skal tilrettelegge for opplæring i mottak for målgruppen. Dette gjelder uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger, etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Det er kun mulig å gjøre unntak fra dette dersom det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter. I så tilfelle har ikke asylsøkere i mottak plikt til å delta i opplæring i perioden loven gjelder. Årsakene til at det ikke er mulig å tilby, eller å delta i, opplæring kan være mange. Det kan eksempelvis skyldes at den enkelte ikke kan delta på grunn av påbud om karantene, er i risikogruppen eller har omsorg for barn i risikogruppen, at den enkelte ikke har digitale hjelpemidler/tilstrekkelige digitale ferdigheter for å kunne delta i digital opplæring, eller at kommunen ikke kan tilby digitale læringsverktøy.

Deltakerne skal få de resterende timene med opplæring når opplæringsstedet åpner igjen, så lenge de fortsatt er i målgruppen for opplæring for asylsøkere i mottak.

Dersom det tilbys opplæring i perioden, skal dette registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). I motsatt fall skal det ikke registreres noe i NIR.

§ 3 Introduksjonsprogram

Det er kommunen som avgjør om det er hensiktsmessig i det enkelte tilfellet å starte opp program for personer som har kommet inn i målgruppen, men som ikke har fått vedtak om program. Dersom kommunen kommer til at det er hensiktsmessig, eksempelvis fordi det er et digitalt opplæringstilbud tilgjengelig og deltakeren har anledning til å delta, skal nødvendig kartlegging gjennomføres og programmet må individuelt tilpasses gjennom vedtak om individuell plan, jf. kravene i introduksjonsloven § 6.

Dersom det lar seg gjøre, skal kommunen tilrettelegge for deltakelse i program for målgruppen. Dersom dette ikke er mulig, bortfaller plikten til å delta i program i denne perioden. Årsakene til at det ikke er mulig å tilby, eller å delta i, program i denne perioden kan være mange. Det kan eksempelvis skyldes at den enkelte ikke kan delta på grunn av påbud om karantene, er i risikogruppen eller har omsorg for barn i risikogruppen, at den enkelte ikke har digitale hjelpemidler/tilstrekkelige digitale ferdigheter for å kunne delta i digital opplæring, eller at kommunen ikke kan tilby digitale læringsverktøy. Det kan videre skyldes at praksisplassen er stengt.

Registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Kommunen skal registrere de tiltakene som gjennomføres i perioden i NIR. Dersom en deltaker ikke har anledning til å delta i programmet i løpet av perioden, registreres dette under kategorien «permisjon grunnet egen sykdom». Grunnen til at fraværet fra program skal registreres på denne måten, er for å utvide fristen for gjennomføring samt at det ikke finnes en mer egnet kategori i NIR. Dersom det gis et tilbud på deltid i perioden, skal det registreres «permisjon grunnet egen sykdom» for den delen av perioden hvor det ikke tilbys program. Eksempelvis dersom det tilbys et program tilsvarende ca. 40 prosent av fulltid, registreres tre dager per uke som «permisjon grunnet egen sykdom». Ettersom fraværsregistreringen gjøres i etterkant, er det mulig å registrere en sammenhengende permisjon. Dersom personen har deltatt i ca. 40 prosent av fulltid den siste måneden, må det registreres «permisjon grunnet egen sykdom» tilsvarende tre dager i uken i samme periode. Når det skal registreres fravær for deltakere som deltar på deltid, vil det i mange tilfeller være utfordrende å beregne dette nøyaktig. Kommunen må derfor gjøre et overslag, hvor hensynet til at deltakeren skal få et fullverdig introduksjonsprogram er førende for andelen av tiden som registreres under kategorien «permisjon grunnet egen sykdom».

Ordinært sykdomsfravær skal fortsatt registreres på vanlig måte med kategorien «permisjon grunnet egen sykdom».

§ 4 Introduksjonsstønad

Kommunen skal utbetale full stønad i perioden det ikke kan tilbys introduksjonsprogram på fulltid som følge av covid-19. Det skal utbetales uavhengig av fravær som skyldes covid-19, og kommunen kan ikke kreve tilbake introduksjonsstønad for den tiden hvor det ikke har vært tilbudt introduksjonsprogram eller hvor tilbudet har vært redusert som følge av Covid-19 utbruddet.

§ 5 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Utgangspunktet er at kommunen skal tilrettelegge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for målgruppen. Dette gjelder uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger, etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Det er kun mulig å gjøre unntak fra dette dersom det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter. I så tilfelle har ikke personen plikt til å delta i opplæring i perioden loven gjelder. Årsakene til at det ikke er mulig å tilby, eller å delta i, opplæring kan være mange. Det kan eksempelvis skyldes at den enkelte ikke kan delta på grunn av påbud om karantene, er i risikogruppen eller har omsorg for barn i risikogruppen, at den enkelte ikke har digitale hjelpemidler/tilstrekkelige digitale ferdigheter for å kunne delta i digital opplæring, eller at kommunen ikke kan tilby digitale læringsverktøy.

Registrering i NIR

Dersom det tilbys opplæring i perioden, skal deltakelse i opplæringen registreres i NIR. I motsatt fall skal det ikke registreres noe i NIR. Kommunen kan avgjøre at hjemmearbeid skal regnes som gjennomførte timer, og dermed om det skal registreres i NIR. Bakgrunnen for at også hjemmearbeid kan registreres som gjennomførte timer med opplæring i denne perioden er å motivere til deltakelse og fordi det har betydning for å oppfylle kravene til permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Det vil ikke være mulig for kommunene å vite nøyaktig hvor mye tid som er benyttet til hjemmearbeid, men her bør kommunikasjon med deltakeren, oversendelse av arbeidet til læreren, og andre liknende tiltak, være et grunnlag for beregning av tid.

Fristen for opplæring utvides tilsvarende den tiden det ikke tilbys opplæring. Det er imidlertid ikke mulig å registrere dette på noen måte i NIR, slik at fristen for rett til opplæring fremkommer i NIR. Dette innebærer at det må tilbys opplæring utover fristen som fremgår av NIR, og uten at denne opplæringen kan registreres. IMDi er klar over de ulempene dette medfører, men har ikke mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger i NIR som følge av utbruddet av Covid-19. Når opplæringsstedene åpner igjen anbefaler IMDi at kommunene er oppmerksomme på de deltakerne som bør ha mer intensiv opplæring for å kunne fullføre pliktige timer innen den opprinnelige fristen utløper. Dette muliggjør at timene kan registreres i NIR innen fristen.

§ 6 Forskriftens ikrafttredelse og varighet

Loven trådte i kraft 26. mai 2020, og vil oppheves 1. november 2020.

Avsluttende prøver

Se Kompetanse Norge sine nettsider for informasjon om tidspunkt for prøveavvikling.

Fant du det du lette etter?