Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien

Stortinget har vedtatt integreringspakker og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. IMDi har her samlet viktig informasjon for kommunene og fylkeskommunene.

Sist oppdatert: 1. september 2021

Viktig at deltakerne får tiltakene de har krav på  

Bakgrunnen for tiltakene i integreringspakkene og de midlertidige lovene er blant annet at koronapandemien har hatt konsekvenser for både innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte. I tillegg har koronapandemien ført til høy arbeidsledighet, og særlig deltakere med lav formell kompetanse og lite yrkeserfaring kan få utfordringer med å komme i jobb.

Det er svært viktig at kommunene og fylkeskommunene setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakene, og gir tilbud til de deltakerne tiltakene gjelder for å motvirke eventuelle negative konsekvenser av pandemien på deltakernes kvalifiseringsløp.

Alle deltakere har rett til utvidet opplæring i norsk

Det er viktig å merke seg at mens utvidet tid i introduksjonsprogrammet er en behovsprøvd rett, det vil si at kommunene først skal vurdere om de mener det er behov for utvidet introduksjonsprogram, så er ikke utvidet opplæring i norsk behovsprøvd. 

Deltakerne i målgruppen for utvidet opplæring i norsk har rett til utvidet opplæring. Det kommunene skal vurdere er omfanget av opplæringen, ikke om den enkelte skal ha utvidet opplæring i norsk. 

Alle deltakere har også rett til å få vurdert behovet for karriereveiledning og å få gjennomført karriereveiledning dersom det er behov. 

Kort om integreringspakkene og de midlertidige lovene  

Våren 2020 ble det som en del av regjeringens krisehåndtering i forbindelse med koronapandemien satt av midler til en integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien. Det ble da også innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

I tillegg ble det innført en midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 i forbindelse med at integreringsloven trådte i kraft 1.1.2021. 

Integreringspakke II og endringer i den midlertidige loven ble vedtatt i mars 2021 og innebar en forlengelse av tiltakene i den første integreringspakken. 

I slutten av juni 2021 ble endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven (Integreringspakke III) vedtatt. Endringene innebærer at deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2019 og 1. januar 2020 (utvidelse fra 1. juli 2019), har rett til å få utvidet programmet. Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 31. desember 2021 (utvidelse fra 30. juni 2021), har rett til utvidet opplæring i norsk.  

I tillegg til tiltakene som omtales på denne nettsiden har integreringspakkene inkludert midler, som forvaltes av IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) til: 

Evaluering av integreringspakkene og de midlertidige lovene 

NIBR publiserte 01.07.21 en rapport fra evalueringen av integreringspakke I og midlertidig lov til introduksjonsloven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NIBRs oppdrag var å evaluere om integreringspakken I og midlertidig lov ble implementert etter intensjonen, og hvordan det har påvirket relevante aktørers integreringsarbeid under pandemien, samt eventuelle utfordringer i implementeringen. NIBR har fått i oppdrag å også evaluere integreringspakke II, noe som vil gjennomføres høsten 2021/vinteren 2022. 

Tilgjengelige tiltak og tilskudd

Nedenfor følger en kort presentasjon av tiltakene og målgruppene for tiltakene etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som gjelder for deltakere med rettigheter og plikter i henhold til introduksjonsloven. I lovverket og veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven finner man mer informasjon om tiltakene.  

For deltakere som har rettigheter og plikter etter integreringsloven gjelder midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nedenfor finner du også kortfattet informasjon om forvaltningen av de avsatte midlene til kommunene og fylkeskommunene for å tilby tiltakene. 

Utvidet programtid i introduksjonsprogrammet  

Tiltaket innebærer at deltakere i introduksjonsprogrammet som etter kommunens vurdering har behov for utvidelse av programtiden for å komme i jobb eller utdanning, har rett til dette. Deltakere som startet introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019, har rett til å få utvidet programmet med inntil seks måneder. Deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2019 og 1. januar 2020, har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder. 

For deltakere som får revidert sin individuelle plan og får fastsatt et sluttmål om fullført videregående opplæring (se «Forsterket introduksjonsprogram»), kan programmet vare inntil tre år. Dersom det er grunn til å forvente at deltakeren vil fullføre videregående opplæring med en forlengelse, kan programmet forlenges med ytterligere ett år. 

Tilskudd

Kommunene får tilskudd for å tilby utvidet programtid etter den midlertidige loven. Tilskuddssatsen per deltaker er 45 000 kr. 

Midler fra Integreringspakke I ble til dette tiltaket utbetalt etter en fordelingsnøkkel. For Integreringspakke II sendte IMDi ut en survey til kommunene for innrapportering av bruk av tiltaket og utbetalte midlene på bakgrunn av denne rapporteringen, for å sikre en korrekt fordeling til kommunene. 

IMDi vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan midler bevilget gjennom Integreringspakke III til tiltaket utvidet programtid i introduksjonsprogrammet vil bli utbetalt.

Forsterket introduksjonsprogram 

Tiltaket innebærer at deltakere som startet introduksjonsprogrammet etter 1. januar 2019, har rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål for deltagelsen i introduksjonsprogrammet.  

Karriereveiledning 

Alle deltakere har rett til å få vurdert behovet for karriereveiledning og å få gjennomført karriereveiledning dersom det er behov. 

Tilskudd 

Fylkeskommunene har fått tildelt 10 millioner kroner i 2020, og 15,4 millioner kroner i 2021, for å tilby karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet. Bevilgningene til fylkeskommunen har vært overført gjennom den generelle rammebevilgningen, og følger den ordinære ordningen for fordeling av midler til fylkeskommunene. Det vil si at midlene har blitt fordelt ut fra innbyggertall. 

Utvidet opplæring i norsk

Tiltaket innebærer at deltakere i opplæring og norsk og samfunnskunnskap har rett til utvidet opplæring. Merk at dette ikke er en behovsprøvd rettighet, men er rettighet alle deltakerne har. Kommunen skal vurdere varigheten av utvidelsen. 

Deltakere som avsluttet opplæringen før 31. desember 2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder. Deltakere som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 31. desember 2021, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. 

Tilskudd 

Kommunene får tilskudd for å tilby utvidet opplæring i norsk etter den midlertidige loven. Tilskuddssatsen per deltaker er 8 000 kr.

Midler fra Integreringspakke I ble til dette tiltaket utbetalt etter en fordelingsnøkkel. For Integreringspakke II sendte IMDi ut en survey til kommunene for innrapportering av bruk av tiltaket og utbetalte midlene på bakgrunn av denne rapporteringen, for å sikre en korrekt fordeling til kommunene. 

IMDi vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan midler bevilget gjennom Integreringspakke III til tiltaket utvidet opplæring i norsk vil bli utbetalt.

Veileder: Kvalifiseringsarbeid under pandemien 

IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) har utviklet en veileder om Kvalifiseringsarbeid under pandemien. I veilederen finner du informasjon som kan være nyttig i arbeidet med kvalifisering under koronapandemien. Du finner også eksempler på gode løsninger fra andre kommuner, metoder og tiltak, verktøy og ressurser.

Maler for vedtak 

IMDi har utarbeidet maler til bruk for vedtak etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Informasjon og veiledningsressurser  

Ytterligere informasjon og veiledning 

IMDi oppfordrer kommunene og fylkeskommunene å lese Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonslovenVeiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven og «Spørsmål og svar om integreringspakke II og III» ved spørsmål. 

Ved behov for ytterligere oppklaringer om tolkninger av regelverket bes kommunene om å kontakte Statsforvalteren i det aktuelle fylket, eller eventuelt å sende en henvendelse til post@imdi.no.

Fant du det du lette etter?