Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien

Stortinget har vedtatt integreringspakker og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. IMDi har her samlet viktig informasjon for kommunene og fylkeskommunene.

Sist oppdatert: 30. mars 2022

Ny integreringspakke vedtatt

24. januar 2022 vedtok Stortinget en ny integreringspakke, som innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres i første kvartal av 2022.

  • Bestemmelser vedrørende tiltakene er fastsatt i Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata.
  • Deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven som startet sitt program mellom 1. januar 2020 og 31. mars 2020, har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Tilskuddssatsen er 45 000 kroner.
  • Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. Retten gjelder også deltakere som deltar i ytterligere opplæring i norsk etter introduksjonsloven § 18 andre ledd. Tilskuddssatsen er 8000 kroner.

Bestemmelsene om utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring i midlertidig lov til introduksjonsloven gjelder fortsatt

Viktig at deltakerne får tiltakene de har krav på  

Bakgrunnen for tiltakene i integreringspakkene og de midlertidige lovene er blant annet at koronapandemien har hatt konsekvenser for både innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte. I tillegg har koronapandemien ført til høy arbeidsledighet, og særlig deltakere med lav formell kompetanse og lite yrkeserfaring kan få utfordringer med å komme i jobb.

Det er svært viktig at kommunene og fylkeskommunene setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakene, og gir tilbud til de deltakerne tiltakene gjelder for å motvirke eventuelle negative konsekvenser av pandemien på deltakernes kvalifiseringsløp.

Om rett til utvidet opplæring i norsk

Det er viktig å merke seg at mens utvidet tid i introduksjonsprogrammet er en behovsprøvd rett, det vil si at kommunene først skal vurdere om de mener det er behov for utvidet introduksjonsprogram, så er ikke utvidet opplæring i norsk behovsprøvd. 

Deltakerne i målgruppen for utvidet opplæring i norsk har rett til utvidet opplæring. Det kommunene skal vurdere er omfanget av opplæringen, ikke om den enkelte skal ha utvidet opplæring i norsk. 

Alle deltakere har også rett til å få vurdert behovet for karriereveiledning og å få gjennomført karriereveiledning dersom det er behov. 

Kort om integreringspakkene og de midlertidige lovene  

Våren 2020 ble det som en del av regjeringens krisehåndtering i forbindelse med koronapandemien satt av midler til en integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien. Det ble da også innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

I tillegg ble det innført en midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 i forbindelse med at integreringsloven trådte i kraft 1.1.2021. 

Integreringspakke II og endringer i den midlertidige loven ble vedtatt i mars 2021 og innebar en forlengelse av tiltakene i den første integreringspakken. 

I slutten av juni 2021 ble endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven (Integreringspakke III) vedtatt, noe som innebar ytterligere forlengelse av de tilgjengelige tiltakene. 

24. januar 2022 ble en ytterligere integreringspakke vedtatt av Stortinget, som innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres i første kvartal av 2022. Bestemmelser vedrørende tiltakene er fastsatt i Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata.

I tillegg til tiltakene som omtales på denne nettsiden har integreringspakkene inkludert midler, som forvaltes av IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) til: 

Evaluering av integreringspakkene og de midlertidige lovene 

NIBR publiserte 01.07.21 en rapport fra evalueringen av integreringspakke I og midlertidig lov til introduksjonsloven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NIBRs oppdrag var å evaluere om integreringspakken I og midlertidig lov ble implementert etter intensjonen, og hvordan det har påvirket relevante aktørers integreringsarbeid under pandemien, samt eventuelle utfordringer i implementeringen. NIBR har fått i oppdrag å også evaluere integreringspakke II, noe som vil gjennomføres høsten 2021/vinteren 2022. 

Tilgjengelige tiltak og tilskudd

Nedenfor følger en kort presentasjon av tiltakene og målgruppene for tiltakene etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata, som gjelder for deltakere med rettigheter og plikter i henhold til introduksjonsloven. I lovverket og veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven finner man mer informasjon om tiltakene.  

For deltakere som har rettigheter og plikter etter integreringsloven gjelder midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nedenfor finner du også kortfattet informasjon om forvaltningen av de avsatte midlene til kommunene og fylkeskommunene for å tilby tiltakene. 

Utvidet programtid i introduksjonsprogrammet  

Tiltaket innebærer at deltakere i introduksjonsprogrammet som etter kommunens vurdering har behov for utvidelse av programtiden for å komme i jobb eller utdanning, har rett til dette. Deltakere som startet introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019, har rett til å få utvidet programmet med inntil seks måneder. Deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2019 og 31. mars 2020, har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder. 

For deltakere som får revidert sin individuelle plan og får fastsatt et sluttmål om fullført videregående opplæring (se «Forsterket introduksjonsprogram»), kan programmet vare inntil tre år. Dersom det er grunn til å forvente at deltakeren vil fullføre videregående opplæring med en forlengelse, kan programmet forlenges med ytterligere ett år. 

Tilskudd

Kommunene får tilskudd for å tilby utvidet programtid etter den midlertidige loven og forskriften. Tilskuddssatsen per deltaker er 45 000 kr. 

Midler fra Integreringspakke I ble til dette tiltaket utbetalt etter en fordelingsnøkkel. For å sikre en korrekt fordeling av midlene ble det både for Integreringspakke II og Integreringspakke III sendt ut til kommunene for innrapportering av bruk av tiltaket.

Midler fra integreringspakken som ble vedtatt i januar 2022 vil bli utbetalt på tilsvarende måte som for Integreringspakke II og III, i etterkant av 31. mars 2022.

Forsterket introduksjonsprogram 

Tiltaket innebærer at deltakere som startet introduksjonsprogrammet etter 1. januar 2019, har rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål for deltagelsen i introduksjonsprogrammet.  

Karriereveiledning 

Alle deltakere har rett til å få vurdert behovet for karriereveiledning og å få gjennomført karriereveiledning dersom det er behov. 

Tilskudd 

Fylkeskommunene har fått tildelt 10 millioner kroner i 2020, og 15,4 millioner kroner i 2021, for å tilby karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet. Bevilgningene til fylkeskommunen har vært overført gjennom den generelle rammebevilgningen, og følger den ordinære ordningen for fordeling av midler til fylkeskommunene. Det vil si at midlene har blitt fordelt ut fra innbyggertall. 

Utvidet opplæring i norsk

Tiltaket innebærer at deltakere i opplæring og norsk og samfunnskunnskap har rett til utvidet opplæring. Merk at dette ikke er en behovsprøvd rettighet, men er rettighet alle deltakerne har. Kommunen skal vurdere varigheten av utvidelsen. 

Deltakere som avsluttet opplæringen før 31. desember 2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder. Deltakere som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 31. mars 2022, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. 

Tilskudd 

Kommunene får tilskudd for å tilby utvidet opplæring i norsk etter den midlertidige loven og forskriften. Tilskuddssatsen per deltaker er 8 000 kr.

Midler fra Integreringspakke I ble til dette tiltaket utbetalt etter en fordelingsnøkkel. For å sikre en korrekt fordeling av midlene ble det både for Integreringspakke II og Integreringspakke III sendt ut til kommunene for innrapportering av bruk av tiltaket.

Midler fra integreringspakken som ble vedtatt i januar 2022 vil bli utbetalt på tilsvarende måte som for Integreringspakke II og III, i etterkant av 31. mars 2022.

Veileder: Kvalifiseringsarbeid under pandemien 

IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) har utviklet en veileder om Kvalifiseringsarbeid under pandemien. I veilederen finner du informasjon som kan være nyttig i arbeidet med kvalifisering under koronapandemien. Du finner også eksempler på gode løsninger fra andre kommuner, metoder og tiltak, verktøy og ressurser.

Maler for vedtak 

IMDi har utarbeidet maler til bruk for vedtak etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Informasjon og veiledningsressurser  

Ytterligere informasjon og veiledning 

IMDi oppfordrer kommunene og fylkeskommunene å lese Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonslovenVeiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven og «Spørsmål og svar - integreringspakkene» ved spørsmål. 

Ved behov for ytterligere oppklaringer om tolkninger av regelverket bes kommunene om å kontakte Statsforvalteren i det aktuelle fylket, eller eventuelt å sende en henvendelse til post@imdi.no.

 
Fant du det du lette etter?