Aamodt, I. (2020). Flere innvandrere jobber i en midlertidig stilling. SSB analyse 2020/14 midlertidige ansettelser. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flere-innvandrere-jobber-i-en-midlertidig-stilling

Aamodt, I. (2022). Norge blant landene med lavest NEET-andel i Europa. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen/artikler/norge-blant-landene-med-lavest-neet-andel-i-europa

Andersen, R.K. et al. (2021). Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring. Fafo-rapport 2021:09.

Arnesen, P.K. (2020). Innvandrere bor trangere. SSB analyse 2020/18.

Arntzen, J.K., Hattrem, A. (2021). Offentlige stønader kompenserte for inntektsbortfall i 2020. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger/artikler/offentlige-stonader-kompenserte-for-inntektsbortfall-i-2020

Bakken A. et al. (2020): Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet; 2020

Barstad, A. (2019). Er religiøse innvandrere mindre integrert? SSB Analyse 2019/22.

Barstad, A. (2021a). Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon? SSB Analyse 2021/04.

Barstad, A. (2021b). Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet? SSB Analyse 2021/11.

Bergh, A. & C. Bjørnskov. (2011). Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State. Kyklos 64 (1): 1-19.

Bratsberg, B. et al. (2016). Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 3/2016.

Bratsberg, B. et al. (2017). Immigrant Labor Market Integration across Admission Classes. Nordic Economic Policy Review 2017.

Bredal, A. et al. (2020). Det var ikke bare ferie. Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Helse- og omsorgsdepartementet.

Brekke, J.-P., Fladmoe, A. (2022). Integreringsbarometeret 2022: Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. ISF 2022:6.

Bråten, B. et al. (2014). Gratis kjernetid i barnehager. Fafo-rapport 2014:44.

Bufdir (2018). Barnehage. Utvalgte tjenesters arbeid mot fattigdom. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Samarbeid_pa_tvers_av_sektorer/Utvalgte_tjenesters_arbeid_mot_fattigdom2/Barnehage/

Caspersen, J. et al. (2021). Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser. NTNU samfunnsforskning. Mangfold og inkludering.

Dalen, K., Flatø, H., Friberg, J.H. (2022). Hverdagsintegrering. Fafo-rapport.

Dalgard, A.B. (2018). Barn av innvandrere velger ofte partner med innvandrerbakgrunn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/barn-av-innvandrere-velger-ofte-partner-med-innvandrerbakgrunn

Drange, N. (2016). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1: Oppfølging av barna på tredje trinn. SSB Rapport 2016/36.

Drange, N. (2018). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 2: Oppfølging av barna på femte trinn. SSB Rapport 2018/34.

Drange, N. & Havnes, T. (2015). Child care before age two and the development of language and numeracy. Evidence from a lottery. Statistics Norway Discussion Paper No. 808.

Dzamarija M.T. et al. (2022). Eldre innvandrere i Norge. SSB Rapport 2022/2.

Edelmann, F.S., Villund, O. (2022). Hvor mange innvandrere er overkvalifisert? Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/hvor-mange-innvandrere-er-overkvalifisert

Eggebø, H. et al. (2018). Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. NF rapport nr. 9/2018.

Eimhjellen, I. et al. (2021). Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2021:3.

Ekren, R., Grendal, O.N. (2021). Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/barn-i-vedvarende-lavinntekt-klarer-seg-litt-darligere-i-utdanning-og-arbeid

Enes, A. et al. (2019). Hvordan måle integrering? Forslag til et helhetlig indikatorsett for måling av integrering i Norge. Proba samfunnsanalyse, Rapport 2019-3.

Epland, J. & Normann, T.M. (2021). 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt

Eurostat. (2021). Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and country of birth (NEET rates). Hentet 5. juli 2022 fra https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_28__custom_3024607/default/table?lang=en

FN. (2015). Handbook on Measuring Quality of Employment. Hentet 5. juli 2022 fra https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf

Folkehelseinstituttet. (2018). Helse i innvandrerbefolkningen. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/

Folkehelseinstituttet. (2022). Innvandrere får dårligere helse av å bo lenge i Norge, hvis de ikke lærer norsk. Hentet 5. august fra https://www.fhi.no/nyheter/2022/innvandrere-far-darligere-helse-av-a-bo-lenge-i-norge-hvis-de-ikke-larer-no/

Friberg, J.H. & Bjørnset, M. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Fafo-rapport 2019:01.

Guldbrandsen, F. et al. (2021). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå. SSB Rapport 2021/8.

Høydahl, E. (2008). Vestlig og ikke-vestlig - ord som ble for store og gikk ut på dato. SSB: Samfunnsspeilet 4/2008.

IMDi. (2020). Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt etter landbakgrunn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/arbeid/vedvarende-lavinntekt

IMDi. (2021a). Tall og statistikk. Barnehagedeltakelse etter alder. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/utdanning/ barnehage-alder-minoriteter/enkeltaar/@$u=prosent;$y=2019;spraak=minoritet

IMDi. (2021b). Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-og-tvangsekteskap/

IMDi. (2021c). Rapport for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid første halvår 2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.imdi.no/contentassets/bdc85c1d0cbc4c789afc31e5c51d0834/rapport-for-minoritetsradgivernes-og-integreringsradgivernes-arbeid-forste-halvar-2021.pdf

IMDi. (2022). Bosettingstall 2022. Hentet 5.august 2022 fra https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingstall/

Indseth, T. et al. (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer. Folkehelseinstituttet.

ISF. (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge. Mobilitet, assimilering, diskriminering. Institutt for samfunnsforskning. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/19/etterkommere-av-innvandrere-i-norge.html

Jacobsen, S. et al. (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport 2021:01.

Kann, I.C. et al (2019). Arbeidsledige innvandrere – hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Arbeid og velferd 4/2019.

Kirkeberg, M.I. et al. (2019). Norskfødte med innvandrerforeldre-hvordan går det med dem? Demografi, utdanning, arbeid og inntekt. SSB Rapport 2019/21.

Kirkeberg, M.I. (2022). Innvandringen tilbake til samme nivå som før pandemien. Hentet 7.juli 2022 fra https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn/artikler/innvandringen-tilbake-pa-samme-niva-som-for-pandemien

Kjøllesdal M. et al. (2019). Helse blant innvandrere i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019

Kleven, Ø. (2017). Innvandrere og stortingsvalget 2017. SSB Rapport 2019/17.

Kleven, Ø. (2021). Valgdeltakelsen sank litt blant de middelaldrende. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/valgdeltakelse/artikler/valgdeltakelsen-sank-litt-blant-de-middelaldrende

Kunnskapsdepartementet. (2018). Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.

Kunnskapsdepartementet. (2021). Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Justis- og beredskapsdepartementet.

Lien, H. (2022). Ni av ti sysselsatte innvandrere er tilfreds med jobben sin. Hentet 5. juli fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen/artikler/ni-av-ti-sysselsatte-innvandrere-er-tilfreds-med-jobben-sin

Meld. St. 13. (2018-2019). Muligheter for alle — fordeling og sosial bærekraft. Finansdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/

Lunde, H. (2022). Fortsatt nedgang i deltakerantallet. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/utdanning/voksenopplaering/statistikk/norskopplaering-for-voksne-innvandrere/artikler/fortsatt-nedgang-i-deltakerantallet

Lunde, H., Lysen, J. (2022). Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus. SSB Rapport 2022/7.

Molstad, C.S. (2021). Fortsatt positive holdninger til innvandrere. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring/artikler/fortsatt-positive-holdninger-til-innvandrere

NAV. (2022). Helt ledige. Innvandrerbakgrunn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/helt-ledige

Normann, T.M. (2017). Lavere eierandel blant innvandrerne. Hentet 1. juni 2021 fra https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/lavere-eierandel-blant-innvandrerne

Normann, T.M. (2021). Barna som vokser opp i lavinntekt. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/barna-som-vokser-opp-i-lavinntekt

NOU. (2017:2). Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

NOU. (2021:2). Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

Nøkleby, H. et al. (2021). Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse. Folkehelseinstituttet.

OECD. (2018). Investing in youth: Norway.

Olsen, B. (2020). Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/utdanning-gir-storre-ulikhet-enn-innvandrerbakgrunn

Olsen, B. (2021a). Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/nedgang-i-sysselsettingen-blant-innvandrere

Olsen, B. (2021b). Nedgang i sysselsetting blant innvandrere. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/nedgang-i-sysselsettingen-blant-innvandrere

Olsen, B. (2022). Flere innvandrere i jobb i fjor. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-blant-innvandrere-registerbasert/artikler/flere-innvandrere-i-jobb-i-fjor

Olsen, B. & Askvik, T. (2021). Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019. SSB Rapport 2021/5.

Os, E. et al. (2021). Håndtering og konsekvenser av koronapandemien for barn og barnehager. Rapport. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Proba. (2021). Omfang av negativ sosial kontroll. Proba samfunnsanalyse. Rapport 2021 – 10.

Regjeringen (2021). Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024.

Rothstein, B. (2001). Social Capital in the Social Democratic Welfare State. Politics and Society 29 (2): 207-241.

Røed, M. et al. (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. ISF Rapport 2019:8.

Smette, I. et al. (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2021.

Solstad, G.M. et al. (2022). Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Rapport 1/2022.

SSB. (2019a). Statistikkbanken: Valgdeltakelse. 12813: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. valgdeltakelse, etter kjønn og innvandringskategori (prosent) (k) 2019. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12813/

SSB. (2019b). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 06523: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og alder 2007 - 2019. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/06523

SSB. (2019c). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 06541: Listekandidater til kommunestyrevalget med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn 2007 - 2019. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/06541

SSB. (2019d). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 04980: Kommunestyremedlemmer, etter landbakgrunn og parti/valgliste 2003 - 2019. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/04980

SSB. (2019e). Statistikkbanken: Valgdeltakelse. 12813: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. valgdeltakelse, etter kjønn og innvandringskategori (prosent) (k) 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12813/

SSB. (2020a). Statistikkbanken: Introduksjonsordninger for nyankomne innvandrere. 10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og alder 2011 - 2020. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10809/

SSB. (2020b). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 12694: Innvandringsgrunn for sysselsatte innvandrere, etter botid og kjønn. 4. kvartal 2001 – 2020. Hentet 5. juli fra https://www.ssb.no/statbank/table/12694/

SSB. (2020c). Statistikkbanken: Arbeidskraftsundersøkelsen. 10587: Arbeidsledige (AKU) og undersysselsatte, etter landbakgrunn og kjønn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10587

SSB. (2020d). Statistikkbanken: Arbeidskraftsundersøkelsen. 10591: Midlertidig ansatte (AKU), etter landbakgrunn og kjønn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10591/

SSB. (2020e). Statistikkbanken: Registrerte arbeidsledige blant innvandrere. 07117: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07117/

SSB. (2020f). Statistikkbanken: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 10515: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter botid, statistikkvariabel, år, gruppe og innvandringsgrunn. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10515/

SSB. (2020g). Statistikkbanken: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 12903: Personer 0-39 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 60 prosent). Innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers, etter alder og kjønn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12903/

SSB. (2020h). Statistikkbanken: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 09572: Personer under 18 år i husholdninger med innvandrerbakgrunn med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter landbakgrunn. Treårsperiode. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09572/

SSB. (2021a). Statistikkbanken: Befolkningens utdanningsnivå. 11291: Utdanningsnivå for innvandrere, etter landbakgrunn (grupper av land), innvandringsgrunn og kjønn 2014 – 2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11291/

SSB. (2021b). Statistikkbanken: Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen. 07497: Grunnskolepoeng, etter innvandringskategori, statistikkvariabel, år og kjønn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07497/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10063975&timeType=from&timeValue=2021

SSB. (2021c). Statistikkbanken: Gjennomføring i videregående opplæring. 12969: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, todelt utdanningsprogram, kjønn og innvandringskategori 2006-2012 - 2015-2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12969/

SSB. (2021s). Statistikkbanken: Gjennomføring i videregående opplæring. 13009: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter fullføringsgrad, statistikkvariabel, intervall (år) og botid. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13009/tableViewLayout1/

SSB. (2021d). Statistikkbanken: Studenter i universitets- og høgskoleutdanning. 08091: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, kjønn og alder 2009 – 2021. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08091

SSB. (2021e). Statistikkbanken: Gjennomføring ved universiteter og høyskoler. 13461: Gjennomføring for nye studenter på 3-årige bachelorutdanninger, etter fullføringsstatus, kjønn, innvandringskategori, statistikkvariabel og intervall (år). Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13461/tableViewLayout2/?loadedQueryId=10064115&timeType=from&timeValue=2013-2018

SSB. (2021f). Statistikkbanken: Gjennomføring ved universiteter og høyskoler. 13462: Gjennomføring for nye studenter på 5-årige masterutdanninger, etter kjønn og innvandringskategori 2011-2018 - 2014-2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13462/

SSB. (2021g). Statistikkbanken: Gjennomføring ved universiteter og høyskoler. 13466: Gjennomføring for nye studenter på 5-årige masterutdanninger blant innvandrere, etter alder ved innvandring, innvandringsgrunn, statistikkvariabel, intervall (år) og fullføringsstatus. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13466/tableViewLayout2/?loadedQueryId=10064152&timeType=from&timeValue=2013-2020

SSB. (2021h). Statistikkbanken: Norskopplæring for voksne innvandrere. 11360: Norskprøveresultater etter kjønn og alder 2014 – 2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11360/

SSB. (2021i). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 11609: Sysselsatte innvandrere. 4. kvartal, etter landbakgrunn, botid, statistikkvariabel, år, alder og kjønn. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11609/tableViewLayout2/?loadedQueryId=10069270&timeType=top&timeValue=1

SSB. (2021j). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 11711: Sysselsatte, etter alder, statistikkvariabel, år og innvandringskategori. Hentet 5.juli fra  https://www.ssb.no/statbank/table/11711/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10065128&timeType=from&timeValue=2021

SSB. (2021k). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 12551: Sysselsatte. 4. kvartal, etter alder, landbakgrunn, hoved- / biarbeid, arbeidstid, statistikkvariabel og år. Hentet 5. juli fra https://www.ssb.no/statbank/table/12551/

SSB. (2021l). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert.  12550: Antall år bosatt i Norge og landbakgrunn blant sysselsatte, etter kjønn, alder og arbeidstid. Hentet 5.juli fra https://www.ssb.no/statbank/table/12550/

SSB. (2021m). Statistikkbanken: Boforhold, registerbasert. 11045: Trangboddhet, etter innvandringskategori. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11045/

SSB. (2021n). Statistikkbanken: Boforhold, registerbasert. 11037: Bygningstype, etter innvandringsbakgrunn. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11037/

SSB. (2021o). Statistikkbanken: Holdninger til innvandrere og innvandring. 08784: Kontakt med innvandrere på ulike arenaer 2002 – 2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08784/

SSB. (2021p). Statistikkbanken: Valgdeltakelse. 13358: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og innvandringskategori. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13358/

SSB. (2021q). Statistikkbanken: Innvandrere etter innvandringsgrunn. 07113: Innvandringer, etter landbakgrunn, statistikkvariabel, år og innvandringsgrunn. Hentet 7.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07113/tableViewLayout1/

SSB. (2021r). Statistikkbanken: Holdninger til innvandrere og innvandring. 08778: Holdning til sju påstander om innvandrere 2002 – 2021. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08778/

SSB. (2022a). Statistikkbanken: Befolkning. 01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter kvartal (u) og statistikkvariabel. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/01223/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10064860&timeType=top&timeValue=25

SSB. (2022b). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 13055: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn, statistikkvariabel, år og alder. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13055/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10064863&timeType=top&timeValue=1

SSB. (2022c). Statistikkbanken: Befolkning. 07459: Befolkning, etter alder, statistikkvariabel og år. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10064864&timeType=top&timeValue=1

SSB. (2022d). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 07110: Innvandrere, etter landbakgrunn, statistikkvariabel, år og kjønn. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07110/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10064918&timeType=from&timeValue=2022

SSB. (2022e). 13055: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) 1970 - 2022. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13055/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10064923&timeType=top&timeValue=13

SSB. (2022f). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 10598: Innvandrere, etter landbakgrunn og botid (f) 2005 - 2022. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10598

SSB. (2022g). Statistikkbanken: Befolkning. 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10065065&timeType=item

SSB. (2022h). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 07110: Innvandrere, etter region, statistikkvariabel og år. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07110/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10065066&timeType=item

SSB. (2022i). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 10598: Innvandrere, etter landbakgrunn og botid (F) 2005 – 2022. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10598/

Steinkellner, A. (2022). Innvandrere og barna deres teller nå over en million. Hentet 5.juli 2022 fra https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre/artikler/innvandrere-og-barna-deres-teller-na-over-en-million

Strøm, F. & Molstad, C.S. (2020). Holdninger til innvandrere og innvandring 2020. SSB Rapport 2020/49.

Strøm, F. et al. (2020). Monitor for sekundærflytting: Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016. SSB Rapport 2020/36.

Støren, K.S. (2019). Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker. Hentet 1.juni2021 fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-har-mindre-tillit-til-sine-medmennesker

Støren, K.S. et al. (2020). Livskvalitet i Norge 2020. SSB Rapport 2020/35.

Syse, A., Dzamarija M.,T. (2016). Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn. SSB økonomiske analyser 5/2016. Hentet 5. juli 2022 fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dodelighet-blant-innvandrere-etter-innvandringsgrunn

UDI. (2022). Asylsøknader fra Ukraina i 2022. Hentet 5.august fra https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsokere-fra-ukraina-i-2022/

Utdanningsdirektoratet. (2021). Hvordan preget koronapandemien barnehager, skoler og fagopplæring i 2020–21? Hentet 5. juli 2022 fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/koronapandemien/

Vrålstad, S. & Wiggen, K.S. (2017). Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. SSB Rapport 2017/13.

Ødegard, G. & Fladmoe, A. (2017). Samfunnsengasjert ungdom - Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017-2.

Østby, L. (2016). Innvandrernes levekår: Bedre integrert enn mor og far. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/bedre-integrert-enn-mor-og-far

Fant du det du lette etter?