I jobb med Jobbsjansen

Mer enn halvparten av dem som avslutter Jobbsjansen blir selvforsørget, viser ny rapport. Siden oppstart i 2005 og fram til utgangen av 2016, har over 1700 innvandrere fått jobb etter endt deltakelse.

Sist oppdatert: 23. september 2019

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram for innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet og som faller utenfor andre ordninger. Evalueringen av ordningen uført av Ideas2evidence på oppdrag fra IMDi, tyder på at Jobbsjansen er et effektivt tiltak som gir resultater over tid.


– Stadig flere kommer i jobb eller videreutdanner seg gjennom Jobbsjansen. At 7 av 10 deltakere gikk over i arbeid eller utdanning i 2018, og at mer enn halvparten av deltakerne blir selvforsørget, er gledelig. Det viser at tiltaket fungerer godt for mange. Samtidig må vi fortsatt ha høye ambisjoner og jobbe målrettet for å oppnå gode resultater, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Jobbsjansen skal øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner (del A), gi bedre forutsetninger til ungdom til å fullføre videregående opplæring (del B) og kan være et ekstra år i introduksjonsprogram til deltakere som trenger det (del C).


– Overgang til arbeid og utdanning er helt sentrale milepæler i integreringsprosessen. Å være i arbeid gir ikke bare uttelling for deltakerne selv og deres familier, men også for samfunnet og vår velferdsmodell. Det nytter med målrettet innsats, sier Ibrahim.


Som et ledd i evalueringen har ideas2evidence til nå levert fire delrapporter. Siste og endelig rapport kommer i desember:

Fant du det du lette etter?