Hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen

Her finner du en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen. Listen er utarbeidet av IMDi, Utlendingsdirektoratet (UDI), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og utvalgte kommuner.

Sist oppdatert: 17. februar 2022

Hjelpelisten har som mål å være til støtte for kommunene i bosettingsarbeidet av overføringsflyktninger under koronapandemien.

Før ankomst

Planlegging av bosetting

Innreisekarantene og test ved innreise til Norge

Kravet om innreisekarantene opphørte fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022. Kravet om å teste seg ved grenseovergangssted i Norge opphørte fra og med kl. 23.00 1. februar 2022.

Transport fra flyplass til bopel

Vi anbefaler kommunen å følge de generelle smittevernrådene (FHI) ved transport fra flyplass til bopel.

Testing

Det anbefales at personer med nyoppståtte luftveissymptomer tester seg for covid-19. Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehage og yngre, samt skoleelever ut i videregående skole. Vennligst se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon for anbefalte testmetoder.

Isolering

Forskriftsfestet krav til isolasjon er opphevet. Personer som er bekreftet smittet med covid-19 anbefales å holde seg hjemme i fire døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn. Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Smitteværnråd

Vi viser til de generelle smittevernrådene for befolkningen. Vi anbefaler at kommunen opprettholder disse anbefalingene i sitt arbeid med bosetting av overføringsflyktninger.

Dersom den bosatte blir akutt syk

Ved utvikling av akutt sykdom, kontakt 113.

Flyktninger har fulle helserettigheter og kommunen må sørge for god tilgang til helsehjelp, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Det er viktig å legge til rette for god kommunikasjon via kvalifisert tolk.

Bolig

Det kan være hensiktsmessig å sikre boliger der internett er tilgjengelig. Fordelen med dette er at kommunen vil kunne etablere og opprettholde smittevernvennlig kontakt med flyktningene, dersom mulig. Utover dette tillater dette at flyktningene kan opprettholde kontakten med etablert nettverk.

Under «andre ferdigheter» i personmappen for den enkelte i IMDinett, vil det hos de fleste overføringsflyktninger fremgå hvilken kompetanse den enkelte har med blant annet internett og mobiltelefon.

Bopelen kan også utstyres med andre fritidsaktiviteter, slik at både barn og voksne har sysler. Dette er eksempelvis leker, bøker, puslespill ol. Under «interesser» i personmappen for den enkelte i IMDinett, vil det hos de fleste overføringsflyktninger fremgå hva de liker å gjøre på fritiden.

Bopelen bør utstyres med artikler som tillater god smittevern, herunder håndsåpe, antibac, munnbind ol.

Informasjonsarbeid før ankomst

Kulturorientering

International Organization for Migration (IOM) i Oslo gir flyktningene kulturorientering i forkant av avreise til Norge. Som del av kulturorienteringen informerer IOM blant annet om bosetting i kommunen og gjeldende smittevernregler.

Ikke alle flyktningene som ankommer Norge har deltatt i kulturorienteringsprogrammet. Dersom saken er innvilget som dossier eller etter hasteprosedyrer, har flyktningene som hovedregel mottatt skriftlig informasjon.

I tillegg til kulturorienteringsprogrammet, gjennomgår overføringsflyktninger følgende steg før avreise til Norge:

  • Pre-embarcation check i forkant av boarding: flyktningene stilles spørsmål for å sjekke om de er friske. De som ikke er friske får ikke fly.
  • Flyktningene mottar munnbind og antibac for bruk under reisen til Norge.
  • Flyktningene får informasjon om påbud om test ved ankomst til Norge.

Ankomst

På flyplassen og transport til bopel

Kommuneansatte møter flyktningene på flyplassen. Vi anbefaler kommunen å følge de generelle smittevernrådene (FHI) ved transport fra flyplass til bopel. Det er blant annet anbefalt å bruke munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

For informasjon om korrekt bruk av munnbind, vennligst se FHI og Helsedirektoratet sine nettsider:

Bosetting

Informasjon til nyankomne flyktninger

Dersom språk er en barriere ved bosettingen, skal man bruke kvalifisert tolk. Vennligst se IMDi sine nettsider for bruk av tolk i offentlig sektor, veileder for bruk av tolk under koronapandemien og Nasjonalt tolkeregister for kvalifiserte tolker.

Kommuner som har bosatt overføringsflyktninger med påfølgende karantene har god erfaring med bruk av tospråklig assistent. De erfarer at det er enklere å ha en tospråklig assistent som er til stede enn tolk via telefon. Assistenten kan blant annet bidra til at flyktningene får nødvendig informasjon om karantenereglene.

Helsedirektoratet har publisert plakater og informasjonsmateriell i flere format og på flere språk. IMDi anbefaler at relevant informasjonsmateriale gjøres tilgjengelig for flyktningene i boligen. Det anbefales at kommunen skriver ned en liste over relevante telefonnumre som de nyankomne kan henvende seg til.

På IMDi sine nettsider er det laget en samleliste over aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. Informasjon kommunen finner relevant kan skrives ut på papir, og legges tilgjengelig i bopelen til de nyankomne.

Hvordan etablere og opprettholde nødvendig dialog med de nyankomne

Forskjellige tiltak for å opprettholde dialogen med de nyankomne:

  • Utstyr de nyankomne med mobiltelefoner/mobilabonnement, slik at de kan holde kontakten med kommuneansatte eller med tospråklig assistent. Under «andre ferdigheter» i personmappen for den enkelte i IMDinett vil digitale ferdigheter fremkomme hos de fleste. Unntaket er i saker som er innvilget på dossier, der IMDi selv ikke har kunnet gjennomføre en kartleggingssamtale. I disse sakene tilstreber IMDi å motta informasjon om digitale ferdigheter fra UNHCR. Disse opplysningene vil bli lagt under «sosial informasjon» i personmappen.
  • Enkelte kommuner informerer om at de kontakter de bosatte annenhver dag, for å følge opp flyktningene og samtidig undersøke om noen i familien har utviklet symptomer på covid-19-sykdom.
  • Enkelte kommuner opplyser å ha levert ferdig tilberedt mat på døren til bosatte overføringsflyktninger, dersom flyktningene ikke har vært i stand til å tilberede måltid selv. I slike tilfeller har maten vært tilberedet på lokalt helsehus.

Hvordan sikre at smittevernråd overholdes

Det er viktig å sikre at flyktningene får tilstrekkelig informasjon om smittevern på sitt foretrukne språk. Dette gjelder i alle faser av bosettingen, herunder forut for innreise til Norge og etter ankomst til bosettingskommunen.

Vennligst se IMDis nettsider for eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner.

Relevante lenker

Fant du det du lette etter?