Hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen

Her finner du en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen. Listen er utarbeidet av IMDi, Utlendingsdirektoratet (UDI), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og utvalgte kommuner.

Sist oppdatert: 4. august 2021

Hjelpelisten dekker tidspunktet fra før innreise til Norge frem til opphør av innreisekarantene. Listen har som mål å være til støtte for kommunene i bosettingsarbeidet.

Før ankomst

Planlegging av bosetting

Innreisekarantene

De fleste personer som ankommer Norge fra utlandet, er underlagt karanteneplikt jf. covid-19-forskriftens § 4 første ledd bokstav a. Det er gjort enkelte unntak til karanteneplikten, slik som innreise fra enkelte land. Her finner dere en oversikt over hvilke land som er omfattet karanteneplikt. Helsedirektoratet har utviklet en karantenesjekker som angir hvilke regler som er gjeldende i ulike tilfeller, som for eksempel ved innreise til Norge eller hvis du har hatt nærkontakt med en som er smittet.

Innreisekarantene for overføringsflyktninger skal gjennomføres i bosettingskommunen. Overføringsflyktninger er unntatt kravet om karantenehotell jf. covid-19-forskriftens § annet ledd bokstav f.

Vennligst se FHI sine hjemmesider for nærmere råd om gjennomføring av karantene.

Overføringsflyktninger i innreisekarantene skal teste seg for covid-19 på døgn syv med en PCR-test jf. covid-19-forskriften § 4c annet ledd. Kommunen er ansvarlig for å sørge for at overføringsflyktninger i innreisekarantene gjennomfører en slik test. Innreisekarantenen forkortes dersom testen er negativ jf.  § 4c første ledd

Det er svært viktig at personer som ankommer Norge fra utlandet er oppmerksomme på om de utvikler symptomer på covid-19. Dersom vedkommende utvikler symptomer på smitte, bør personen teste seg snarest mulig. Personer som tester positivt for Covid-19 skal oppholde seg i isolasjon jf. covid-19-forskriftens § 7 første ledd. Personer i innreisekarantene som utvikler symptomer på korona skal også isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreliger jf. covid-19-forskriftens § 7 annet ledd. 

Krav om testing ved grenseovergangssted i Norge

Flyktninger som ankommer Norge skal teste seg for korona ved ankomst til Norge jf. covid-19-forskriftens § 4d første ledd.  

Testen vil bli gjennomført i forbindelse med ankomst til Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL)Hurtigtest vil bli brukt som testmetode. Overføringsflyktningene vil ikke påbegynne videre innenlandsreise før svar på testen foreligger.  

Kontaktopplysninger kommunen tidligere har informert UDI om, vil bli oppgitt som kontakttelefonnummer ved gjennomføring av test. Teststasjonen ved Oslo Lufthavn Gardemoen vil ikke varsle kommunen om negative prøvesvar. Er kommunen usikker på hvilke kontaktopplysninger UDI har registret, ber vi kommunen kontakte resettlement@udi.no.  

Alle overføringsflyktninger må gjennomføre innreisekarantene, selv om testresultatet viser at de ikke er smittet av covid-19. Innreisekarantenen skal gjennomføres på et egnet sted i bosettingskommunen. Vi anbefaler kommunen å følge FHIs råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom i forbindelse med reise fra flyplass til karantenested.

Dersom resultatet av hurtigtesten viser at personen har covid-19, skal personen isoleres jf. covid-19-forskriftens § 7. Teststasjonen ved Oslo Lufthavn Gardemoen vil henvise flyktningene som tester positivt til karantenehotell i nærheten av flyplassen der de vil gjennomføre isolasjonsperioden. UDI vil varsle kommunen om påvist smitte, samt følge opp i den enkelte sak. Vi anbefaler kommunen å etablere kontakt med flyktningene under isolasjonsperioden. Karantenehotellet vil følge opp flyktningenes praktiske behov.

Testing

Kommunen skal sørge for tilbud om koronatesting til sine innbyggere. Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg.

Overføringsflyktninger som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, vil bli testet i forbindelse med innreise til Norge. Vennligst se punkt over for nærmere informasjon.

Overføringsflyktninger som gjennomfører innreisekarantene i kommunen, skal teste seg på døgn syv med en PCR-test jf. covid-19-forskriften § 4c annet ledd. Kommunen er ansvarlig for å sørge for at overføringsflyktninger i innreisekarantene gjennomfører en slik test.

Isolering

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal isoleres jf. covid-19-forskriftens § 7. Personen skal isoleres fra andre personer, og så langt det er mulig ikke ha nærkontakt med andre personer i samme husstand. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre isolering i egen bopel, skal kommunen tilrettelegge for gjennomføring et annet sted jf. covid-19-forskriftens § 8. Vennligst se FHI sine hjemmesider for nærmere råd om isolering.

Kommunen vil starte med smittesporing av nærkontakter til en person med påvist covid-19-sykdom. 

Nærkontakt

Personer som er nærkontakt med en som er bekreftet smittet med covid-19, kan være underlagt krav om smittekarantene jf. covid-19-forskriftens § 4 første ledd bokstav b. Vennligst se covid-19-forskriftens § 4 tredje ledd, bokstav a-c for hvilke personer som er unntatt krav om smittekarantene. For ytterligere informasjon om smittekarantene, vennligst se FHI sine hjemmesider 

 Vi viser til de generelle nasjonale smittevernrådene til befolkningen. Vi anbefaler at kommunen opprettholder disse anbefalingene i sitt arbeid med bosetting av overføringsflyktninger.

Dersom den bosatte blir akutt syk etter bosetting før karanteneplikten er opphørt

Ved utvikling av akutt sykdom, kontakt 113.

Dersom den bosatte utvikler symptomer på covid-19, skal vedkommende testes. Personer i innreisekarantene skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreliger jf. covid-19-forskriftens § 7 annet ledd. Dersom testen kommer tilbake positiv viderføres isolasjonsperioden, og kommunen vil starte med smittesporing.

Flyktninger har fulle helserettigheter og kommunen må sørge for god tilgang til helsehjelp, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Det er viktig å legge til rette for god kommunikasjon via kvalifisert tolk.

Bolig

Karantene skal gjennomføres på et egnet sted. Vennligst se FHI sine hjemmesider for nærmere informasjon om hva som regnes som et egnet sted for karantene.

Det kan være hensiktsmessig å sikre boliger der internett er tilgjengelig. Fordelen med dette er at kommunen vil kunne etablere og opprettholde smittevernvennlig kontakt med flyktningene under karanteneperioden, dersom mulig. Utover dette tillater dette at flyktningene kan opprettholde kontakten med etablert nettverk, og det vil også kunne minimere behov for å fysisk nå ut til det lokale miljøet. Internett vil også kunne gi flyktningene en form for underholdning frem til karantenen er over. Under «andre ferdigheter» i personmappen for den enkelte i IMDinett, vil det hos de fleste overføringsflyktninger fremgå hvilken kompetanse den enkelte har med blant annet internett og mobiltelefon.

Bopelen kan også utstyres med andre fritidsaktiviteter, slik at både barn og voksne har sysler under karantenetiden. Dette er eksempelvis leker, bøker, puslespill ol. Under «interesser» i personmappen for den enkelte i IMDinett, vil det hos de fleste overføringsflyktninger fremgå hva de liker å gjøre på fritiden.

Bopelen bør utstyres med artikler som tillater god smittevern, herunder håndsåpe, antibac, munnbind ol.

Informasjonsarbeid før ankomst

Kulturorientering

International Organization for Migration (IOM) i Oslo gir flyktningene kulturorientering i forkant av avreise til Norge. Som del av kulturorienteringen informerer IOM om bosetting i kommunen, herunder innreisekarantene, eventuell isolasjonsperiode på karantenehotell, krav om test ved innreise til Norge osv. IOM deler også ut FHI sine informasjonsbrosjyrer om karantene og isolasjon på flyktningenes morsmål under kulturorienteringsprogrammet.

Ikke alle flyktningene som ankommer Norge har mottatt denne informasjonen, blant annet fordi noen av flyktninggruppene mottok kulturorientering før utbruddet av covid-19. Kommunen vil få beskjed hvorvidt smittevern er inngått som en del av kulturorienteringen for den enkelte ved forespørsel om bosetting.

I tillegg til kulturorienteringsprogrammet, gjennomgår overføringsflyktninger følgende steg før avreise til Norge:

  • Pre-embarcation check i forkant av boarding: flyktningene stilles spørsmål for å sjekke om de er friske. De som ikke er friske får ikke fly.
  • Flyktningene mottar munnbind og antibac for bruk under reisen til Norge.
  • Flyktningene får informasjon om innreisekarantene samt påbud om test ved ankomst til Norge.

Ankomst

Tilrettelegging ved ankomst og transport

FHI har utarbeidet råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. Det er anbefalt at disse rådene følges ved transport av asylsøkere fra mottak og overføringsflyktninger som er ankommet flyplass som skal transporteres videre til sin bosettingskommune.

Noen kommuner informerer om å ha brukt separat transport for flyktningene og egen transport for kommuneansatte i forbindelse med en slik reise.

På flyplassen

Kommuneansatte møter flyktningene på flyplassen. For personer som skal i innreisekarantene, er det påbudt å bruke munnbind på vei til karantenestedet. Kommunen oppfordres derfor å ha med seg ekstra munnbind ved overføringsflyktningenes ankomst.

For informasjon om korrekt bruk av munnbind, vennligst se FHI og Helsedirektoratet sine hjemmesider:

Bosetting

Informasjon til nyankomne flyktninger

Dersom språk er en barriere ved bosettingen, skal man bruke kvalifisert tolk. Vennligst se IMDi sine hjemmesider for bruk av tolk i offentlig sektor, veileder for bruk av tolk under koronapandemien og Nasjonalt tolkeregister for kvalifiserte tolker.

Kommuner som har bosatt overføringsflyktninger med påfølgende karantene har god erfaring med bruk av tospråklig assistent. De erfarer at det er enklere å ha en tospråklig assistent som er til stede enn tolk via telefon. Assistenten kan blant annet bidra til at flyktningene får nødvendig informasjon om karantenereglene.

FHI har informasjonsark og videoer om karantene og isolasjon tilgjengelig på forskjellige språk. Overføringsflyktninger som har gjennomført kulturorientering etter mars 2020 har fått utdelt denne brosjyren på sitt morsmål som en del av undervisningen. IMDi anbefaler allikevel at informasjonsarkene kan gjøres tilgjengelige for flyktningene i boligen, og videoene kan vises ved ankomst. Det anbefales at kommunen skriver ned en liste over relevante telefonnumre som de nyankomne kan henvende seg til under karantenetiden.

På IMDi sine hjemmesider er det laget en samleliste over aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. Informasjon kommunen finner relevant kan skrives ut på papir, og legges tilgjengelig i bopelen til de nyankomne.

Organisering av tjenestetilbudet i karantenetiden

Tuberkuloseundersøkelsen og timeavtale ved lokalt politidistrikt kan gjennomføres etter at karantenetiden er over, og vedkommende ikke har symptomer på covid-19.

Hvordan etablere og opprettholde nødvendig dialog med de nyankomne

Forskjellige tiltak for å opprettholde dialogen med de nyankomne:

  • Utstyr de nyankomne med mobiltelefoner/mobilabonnement, slik at de kan holde kontakten med kommuneansatte eller med tospråklig assistent. Under «andre ferdigheter» i personmappen for den enkelte i IMDinett vil digitale ferdigheter fremkomme hos de fleste. Unntaket er i saker som er innvilget på dossier, der IMDi selv ikke har kunnet gjennomføre en kartleggingssamtale. I disse sakene tilstreber IMDi å motta informasjon om digitale ferdigheter fra UNHCR. Disse opplysningene vil bli lagt under «sosial informasjon» i personmappen.
  • Enkelte kommuner informerer om at de kontakter de bosatte annenhver dag, for å følge opp flyktningene og samtidig undersøke om noen i familien har utviklet symptomer på covid-19-sykdom.
  • Personer som er i karantene, skal ikke ta offentlig transport. Dette kan vanskeliggjøre nødvendige ærend, slik som handle mat eller gå på apoteket. Kommunen bør derfor bistå med å handle mat, klær ol. under karantenetiden. Kommuner som har benyttet seg av en tospråklig assistent informerer at assistenten har bistått med slike oppgaver.
  • Enkelte kommuner opplyser å ha levert ferdig tilberedt mat på døren til bosatte overføringsflyktninger, dersom flyktningene ikke har vært i stand til å tilberede måltid selv. I slike tilfeller har maten vært tilberedet på lokalt helsehus.

Hvordan sikre at karantenen overholdes

Det er viktig å sikre at flyktningene får tilstrekkelig informasjon om gjennomføring av karantene, på sitt foretrukne språk. Dette gjelder i alle faser av bosettingen, herunder forut for innreise til Norge og etter ankomst til bosettingskommunen.

Det kan være nødvendig å gjennomføre informasjonsarbeid opp mot eksisterende miljø (av samme nasjonalitetsbakgrunn som de ny ankomne) i kommunen, slik at de kan bidra i at karantene overholdes og respektere at de ankomne må overholde karantenen. Frivillige organisasjoner kan eksempelvis også bidra i dette arbeidet.

Det er også viktig å sikre at flyktningene får et egnet sted å bo der de kan overholde karantenen, og trygge dem på at det er praktisk gjennomførbart.

Relevante lenker

Fant du det du lette etter?