Dette skal kommunen fatte vedtak om

 • Kommunen fatter vedtak om bosetting på bakgrunn av IMDis anmodning.
 • Kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem. Kommunene kan med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon. Det eneste kommunen vedtar spesifikt er hvorvidt de vil ta imot enslige mindreårige eller ei.
 • Tallet i vedtaket inkluderer ikke eventuelle familiemedlemmer av flyktningen som får familieinnvandringstillatelse i etterkant av bosettingen. Familiemedlemmene kommer som regel direkte til kommunen og går derfor ikke gjennom den vanlige bosettingsprosessen.

Slik registrerer kommunen vedtaket

 • Kommunen må sende sitt vedtak om bosetting til post@imdi.no, med kopi til KS (nina.gran@ks.no).
 • Kommunen må registrere vedtaket i IMDis bosettingssystem.

 

Etter at kommunen har registrert vedtaket og sendt det på e-post, sender IMDi forespørsel til kommunen om å ta imot konkrete personer.

Slik planlegger kommunen for bosettingsarbeidet

Med god planlegging kan kommunen sørge for å skaffe nok boliger og legge til rette for et likeverdig tjenestetilbud til flyktninger.

Dette er viktige momenter for kommunens planlegging for bosettingsarbeidet:

 • Kommunene får ulike tilskudd når de bosetter flyktninger. De største utgiftene kommer de første årene etter bosettingen. Jo raskere flyktningene blir selvhjulpne, jo større andel av tilskuddene går rett til kommunen.
 • Oversikt over hvor mange boliger som er tilgjengelige, både kommunalt og på det private utleiemarkedet, og hvor mange boliger til flyktninger som må skaffes.
 • Kapasitet i flyktningtjeneste og voksenopplæring
 • Kapasitet i barnehage, skole, helsetjenesten, barnevern og tolketjenesten
 • Behovet for arbeidskraft i regionen, og hvilke bransjer som har de største behovene
 • Muligheter for interkommunalt samarbeid for å gjennomføre introduksjonsprogram og språkopplæring, eventuelt muligheter for å kjøpe disse tjenestene fra private
 • Muligheter for å samarbeide med lokalt næringsliv, grunnskole og videregående skole når man bygger opp introduksjonsprogrammet, for eksempel ved bruk av lokale utviklingsverksteder
 • muligheter for samarbeid med frivillige organisasjoner om diverse tiltak som kan bidra til å integrere flyktningene i lokalsamfunnet (språkopplæring, fritidsaktiviteter, flyktningguider etc.)

La tallene hjelpe deg med å planlegge!

Hvor mange flyktninger har din kommune bosatt de siste årene i forhold til antall innbyggere? Hvor mye har kommunen fått i tilskudd? Hvordan står det til med sysselsetting og levekår blant ulike grupper innvandrere i kommunen? Svar på dette og mye mer får du på IMDis statistikkside. Her kan du også sammenligne din kommune med andre kommuner.