Familier og enslige voksne på mottak

De aller fleste flyktninger bor på asylmottak mens de venter på at UDI skal behandle søknaden deres, og deretter på at IMDi skal finne en kommune de skal bo i. Noen få bor privat mens de venter på disse prosessene.

Sist oppdatert: 30. august 2021

Tildeling av bosettingskommune

Først må søknaden om beskyttelse (asyl) behandles av Utlendingsdirektoratet. Dersom behovet for beskyttelse er reelt og søknaden innvilges, skal IMDi finne en kommune de skal bosettes i.

Noen flyktninger velger å bo privat mens de venter på at UDI skal behandle søknaden deres. Etter at opphold er innvilget kan de få hjelp til å bli bosatt i en kommune på linje med de som bor på mottak, men de må ta kontakt med IMDi og søke om bosetting. Dette må skje innen seks måneder etter innvilget oppholdstillatelse. IMDis kontaktsenter kan nås på telefon 40 00 19 60. Les mer og last ned søknadsskjema om bosetting med offentlig hjelp.

Enslige mindreårige flyktninger og barnefamilier prioriteres for rask bosetting, og venter kortest tid på å få tildelt en kommune. Enslige voksne er de som venter lengst.

Kartlegging av behov og valg av bosettingskommune

Ansatte på asylmottak i Norge kartlegger flyktningers behov, kvalifikasjoner og andre opplysninger som er relevant for flyktningens framtid i Norge. Denne kartleggingen gir viktig bakgrunnsinformasjon for både IMDi og kommunene i bosettingsarbeidet.

Ved valg av bosettingskommune tar IMDi hensyn til om flyktningen har nær slekt som allerede er i Norge. 

IMDi vurderer opplysningene i saken og gir et tilbud om bosetting.

Tilbud om bosettingskommune kan ikke påklages

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting, sender IMDi forespørsel om å ta imot konkrete personer. Hvis kommunen har mulighet til å bosette den enkelte flyktning, fatter IMDi vedtak om bosetting som sendes både til flyktningen og til kommunen.

Kommunen får også kartleggingsskjema fra mottaket og begynner å forberede for bosettingen. Flyktningen vil i sitt vedtaksbrev få oppgitt planlagt dato for bosetting.

IMDi gir flyktningen kun ett tilbud om bosettingskommune. Flyktningen kan ikke klage på vedtaket, men står fritt til å takke nei til tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. I så fall mister vedkommende rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad og må da klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige.

Informasjon til kommunene

For at IMDi skal kunne bosette flyktninger i din kommune, må du som kommunebruker regelmessig logge deg inn i et eget system for bosetting og se om det er noen nye flyktninger IMDi ønsker kommunen skal ta imot. Du må også godkjenne disse listene slik at IMDi kan fatte vedtak om bosetting. Les mer om bosettingssystemet på denne siden.

Norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier

Det finnes to ordninger for beboere i asylmottak: en for personer som venter på behandling av asylsøknaden, og en for de som har fått opphold. Det er kommunen der mottaket ligger som gir tilbud om opplæring.

Opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier

Denne ordningen gjelder for asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. For kommunen er det frivillig å tilby norskopplæring for denne gruppen, men dersom kommunen mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om norskopplæring.

Norskopplæring etter introduksjonsloven

De som har fått innvilget opphold, trer inn i målgruppa for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. De har da krav på samme tilbud som alle andre innbyggere i kommunen som faller inn under introduksjonsloven. Kommunen der mottaket ligger i skal ta initiativ til å sørge for opplæring så snart som mulig etter at personen har folkeregistrert seg.

Avtalt selvbosetting og bosetting på eget initiativ

Ikke alle flyktninger blir bosatt ved at IMDi finner en bosettingskommune til dem. Noen bosetter seg selv etter avtale mellom IMDi og kommunen, det vil si at de finner bolig selv og søker til IMDi om å bli bosatt der, mens andre bosetter seg på eget initiativ uten medvirkning fra det offentlige. 

Les mer om avtalt selvbosetting og bosetting på eget initiativ.

Fant du det du lette etter?