Innkjøpsmetode må tilpasses virksomhetens størrelse og tolkebehov, og regler for offentlige anskaffelser. Utover offentlige anskaffelser er det ulike måter en virksomhet kan organisere sitt tolkebehov på - enten gjennom en form for egenregi eller ved direkte kjøp hos tolk eller formidler. Denne temadelen gir en kort beskrivelse av disse innkjøpsformene.

Kommunale tolkeformidlere  

Noen kommuner har løst sine tolkebehov ved å etablere interne tolketjenester. I 2020 var det åtte kommuner med en slik tjeneste hvor Oslo, Bergen og Trondheim er de største. Kommuner med egenregi omtales som kommunale tolkeformidlere. 

Det er ulikt hvor i kommunestrukturen tolketjenesten er plassert, men funksjonen er gjerne den samme; å dekke tolkebehovet i alle kommunale tjenester. Flertallet av de kommunale tolkeformidlerne har fast ansatte tolker, men i svært ulikt omfang og stillingsprosenter. Alle har i tillegg en stor andel tolker tilknyttet gjennom frilansavtaler.  

Kommunale tolkeformidlere har faglig samarbeid og dialog med jevnlige nettverkssamlinger. Sammen har de fokus på profesjonalisering og kvalitetsheving på tolkefeltet, og jobber i tråd med overordnende mål på feltet. Enkelte kommuner har også etablert interkommunalt samarbeid. Et eksempel på dette er Lørenskog og Rælingen som i mer enn 30 år har hatt et slikt samarbeid der Lørenskog er vertskommunen.

Statlig egenregi

Utlendingsdirektoratet, Tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus, Oslo Tingrett og Politiets sikkerhetstjeneste er alle virksomheter med store tolkebehov, og som har etablert ulike varianter av egenregi. Organiseringen av disse varierer, men felles er at de kjøper tolketjenester direkte fra tolken, og håndterer alt rundt formidlingen selv. Formålet er det samme, å betjene virksomhetens tolkebehov. Tolker rekrutteres inn gjennom vanlige prosesser – utlysning og intervju, og blir vurdert på egnethet og kompetanse. Tolkene er enten lønnsmottakere eller selvstendig næringsdrivende. 

Egenregi gir virksomheten mer kontroll over hvordan de bruker tolk og til å organisere dette som en integrert del av virksomhetens tjenesteyting. Samlet anslår IMDi at rundt en fjerdedel av tolkeoppdragene i offentlig sektor formidles gjennom offentlig egenregi.  

3_egenregi_krympet.png
Offentlige virksomheter med egenregi har gjerne en egen avdeling med ansatte som håndterer alle ledd i virksomhetens tolkebehov, herunder rekruttering av tolker, bestillinger, logistikk, planlegging og oppfølging av tolkebrukere og tolker før, under og etter oppdraget (F). Avdelingen ivaretar også dialog med tolkebrukerne i virksomheten og kjenner deres behov og kompetanse godt. Virksomheten kjøper tolketjenester direkte fra tolken (T).

Direkte kjøp

For virksomheter med mindre og kun sporadiske tolkebehov, er det mer vanlig å enten kontakte tolker eller tolkeformidlere direkte når behovet for tolketjenester oppstår. Denne innkjøpsmetoden forutsetter imidlertid at de samlede kjøpene ikke overstiger gjeldende terskelverdier i anskaffelsesregelverket.  

Med direkte kjøp menes enkeltstående kjøp av tolketjenester, der virksomheten henvender seg enten direkte til en tolk eller til en privat tolkeformidler. Direkte kjøp av tolketjenester forekommer sannsynligvis i alle sektorer, men er trolig mest utbredt i offentlige virksomheter og små kommuner som har et lite tolkebehov. Det kan også gjelder advokater, frivillige organisasjoner, ambassader og liknende.

2_viaprivatformidler_krympet.png

1_direkteavtolk_krympet.png

Offentlige virksomheter med små og sporadiske tolkebehov kjøper gjerne tolketjenester enten via en privat tolkeformidler (F) eller direkte fra tolken (T). Dette er de minst utbredte innkjøpsformene.

Ved direkte kjøp foreligger det verken en rammeavtale eller annen form for kontrakt som regulerer pris og andre vilkår rundt tolkeoppdraget. Ved kjøp av tolketjenester direkte hos tolk må derfor virksomheten og tolken avtale timelønn og betingelser til hvert enkelt oppdrag. Ved kjøp av tolketjenester direkte av en privat tolkeformidler, vil virksomheten være underlagt den private formidlerens priser og betingelser ettersom det ikke foreligger en rammeavtale.

Direkte kjøp av tolketjenester hos tolk eller formidler er den minst utbredte innkjøpsformen i offentlig sektor.

Fant du det du lette etter?