Formålet med veilederen

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor jobber IMDi for å øke bruken av kvalifisert tolk. I 2021 ble 6 av 10 tolkeoppdrag i offentlig sektor utført av kvalifiserte tolker.

01.01.2022 trådte Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (lovdata.no) i kraft. Loven innebærer en plikt for offentlig sektor til å benytte kvalifiserte tolker i saker innenfor lovens virkeområde. Gode anskaffelser av tolketjenester blir dermed viktig for å innfri kravene i tolkeloven.

Formålet med denne veilederen er å gi økt innsikt og kunnskap om tolketjenester og tolkemarkedet, slik at offentlig sektor kan inngå rammeavtaler som ivaretar kravene i tolkeloven og tilrettelegger for økt bruk av kvalifiserte tolker.

  • Veilederens søkelys er på behovet for tolkefaglig innsikt og kunnskap hos målgruppen. Det anskaffelsesfaglige er ikke fokus for veilederen, dette må virksomheten ivareta selv eller gjennom andre aktører.
  • Veilederen inneholder ikke ferdige, standardiserte anskaffelsesdokumenter. Hver virksomhet må selv utvikle egne anskaffelsesdokumenter som skal dekke formålet med anskaffelsen og som er tilpasset virksomhetens tolkebehov. Virksomhetene kan bruke materialet i denne veilederen til å utforme sine egne anskaffelsesdokumenter.
  • Veilederen omhandler kun offentlige anskaffelser, og ikke andre innkjøpsformer som kan brukes for å skaffe tolketjenester.

Innkjøpere i offentlig sektor er målgruppe for veilederen

Innkjøpere i offentlig sektor er en sammensatt målgruppe med ulike behov for bistand til anskaffelser av tolketjenester. Diversiteten i målgruppen skyldes blant annet at offentlig sektor har ulike tolkebehov og ulik grad av innsikt og kunnskap om eget tolkebehov, tolketjenester og tolkemarkedet. Målgruppen for denne veilederen er innkjøpere i offentlige organer, kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskap og er utarbeidet i tett samarbeid med disse.

Målgruppen har anskaffelsesfaglig kompetanse enten selv eller internt i egen virksomhet, men trenger kunnskap om tolketjenester og hvordan tolkemarkedet fungerer. Veilederen er derfor rettet mot det tolkefaglige behovet hos målgruppen.

  • Innkjøpere har en sentral rolle i å skape forståelse for hvorfor virksomheten skal etterspørre og bruke kvalifiserte tolker.
  • Innkjøpere har en sentral rolle med å sikre at egen virksomhet ivaretar krav i tolkeloven gjennom anskaffelsen og rammeavtalene som etableres. 
  • Innkjøpere har ikke ansvar for å tilby eller drive tolkebrukeropplæring, dette er det andre roller som normalt ivaretar. Veilederen omtaler hvordan innkjøpere bør informere og gi opplæring til tolkebrukere i egen virksomhet om rammeavtalen, bruk av avtalen og leverandørenes bestillingssystemer. 

Tolkebrukere og andre som har spørsmål rundt tolking og tolkebruk, vil finne deler av veilederen interessant, men veilederen er ikke skrevet med tanke på å dekke deres behov eller besvare deres spørsmål. På IMDi sine nettsider, finner du mer informasjon om tolking i offentlig sektor.

Anskaffelsesfaglig kompetanse og bistand er tilgjengelig i form av kurs, veiledning og informasjonsmateriell, gjennom flere aktører som blant annet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og KS Anskaffelsesforum (KSA).

Godt samarbeid og felles mål

For å skape en stabil og bærekraftig tilgang på kvalifiserte tolker er det avgjørende å etablere bedre rammevilkår og mer regulerte arbeidsforhold for tolker som yrkesgruppe. Dette kan oppnås gjennom innføring av en bransjestandard og bedre organisering av arbeidslivet. En mer informert og enhetlig anskaffelsespraksis vil også kunne ha stor betydning for bedre organisering av feltet og tilgang på kvalifiserte tolker. Samtidig er det viktig å understreke at fordi tolkemarkedet er umodent, er det ingen raske og enkle løsninger. Skal virksomheten sikre seg tilgang på kvalifisert tolk, kreves det god innsikt, tydelige krav, men også felles mål og godt samarbeid med alle involverte aktører – tolker, tolkebrukere, leverandører, innkjøpere og myndigheter. Med denne veilederen håper IMDi å bidra med innsikt og kunnskap, slik at innkjøpere i offentlig sektor kan bidra til å øke andelen tolkeoppdrag som utføres av kvalifisert tolk.

Leseveiledning

Det anbefales å lese tolkefaglig ABC for innkjøpere først. Den gir grunnleggende innsikt i tolkemarkedet, og belyser utfordringer som innkjøper bør kjenne til før oppstart av anskaffelsen.

DFØ sin prosessmodell deler anskaffelsen inn i 3 faser:

a) Avklare behov og forberede konkurransen
b) Konkurransegjennomføring
c) Kontraktsoppfølging

Veilederen følger DFØ sin prosessmodell for gjennomføring av offentlige anskaffelser (anskaffelser.no). Fokus for veilederen er temaer og spørsmål relatert til det tolkefaglige ved anskaffelsen. For anskaffelsesfaglige råd og hensyn henvises det til DFØ sine sider. De tre fasene av anskaffelsesprosessen er markert med blått.

Temaer som innkjøper må være spesielt oppmerksom på under arbeidet med anskaffelser av tolketjenester, er trukket frem og markert med grønt. Disse temaene er også omtalt under anskaffelsesprosessen og i tolkefaglig ABC for innkjøpere.

Takk! 

IMDi vil takke Politiets fellestjenester, Sykehusinnkjøp, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Horten og Molde kommune for deres bidrag til utvikling av veilederen. Gjennom forum for offentlige anskaffelser av tolketjenester, har virksomhetene bidratt til å belyse utfordringer og diskutere konstruktive løsninger som nå er nedtegnet i denne veilederen. IMDi vil også takke Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for faglig bistand og kvalitetssikring. Veilederen er tilgjengelig på anskaffelser.no.

Spørsmål og kommentarer?

Har du du spørsmål eller innspill til veilederen, eller er din virksomhet interessert i å delta i IMDis forum for offentlige anskaffelser av tolketjenester, ta kontakt via post@imdi.no.

Fant du det du lette etter?