Revidert rundskriv til introduksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert rundskrivet til introduksjonsloven. Alle endringer som er vedtatt og trådt i kraft siden forrige revisjon, som ble publisert i juli 2015, er nå tatt med i rundskrivet.

Sist oppdatert: 19. oktober 2016

Dette er de viktigste oppdateringene i rundskrivet

Videregående opplæring i introduksjonsprogrammet

Begrensningen om at kun deler av videregående opplæring kan inngå i introduksjonsprogrammet, er fjernet. Det vil si at videregående opplæring på heltid kan inngå som en del av introduksjonsprogrammet fra høsten 2016. Dette skyldes at forståelsen av begrepet «grunnleggende kvalifisering» er endret.

Permisjon fra introduksjonsprogrammet på grunn av arbeid

Deltakere i introduksjonsprogrammet har nå rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet hvis de får tilbud om ordinært arbeid på heltid. Kommunen må veilede den enkelte om muligheten for permisjon.

Krav om kunnskaper om samfunnet

Personer som vil søke om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må nå dokumentere både kunnskaper om samfunnet og norskkunnskaper. Endringen gjelder for de som etter 1. januar 2016 kom inn i målgruppa for rett og plikt eller bare plikt til opplæring.

Kommunen har plikt til å starte opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Fra 1. januar 2016 må kommunen ikke bare informere de som har rett til opplæring om ordningen, men også ta initiativ til at opplæringen settes i gang.

Presiseringer om individuell plan

Departementet har i brev til IMDi gitt detaljerte føringer om individuell plan og utarbeidelse av denne. Disse føringene er nå tatt inn i rundskrivet i del II kapittel 2 § 6 og kapittel 4 § 19.

Disse endringene er vedtatt, men har ikke trådt i kraft

Endringene fremgår dermed ikke i det nye rundskrivet.

Utvidelse av gruppen som skal ha rett og plikt til å delta i opplæring

Personer mellom 55 og 67 år som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, får nå også plikt til å delta i opplæringen. Endringen er vedtatt av Stortinget, men det er ikke bestemt når endringen skal tre i kraft.

Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige norskferdigheter

(Denne teksten er blitt redigert i januar 2017.)

Personer som etter 1. januar 2017 søker om norsk statsborgerskap, må:

  • bestå prøve i samfunnskunnskap på norsk
  • beherske norsk muntlig på minimum A2-nivå

Personer som etter 17. desember 2016 søker om permanent opphold, må:

  • bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk man forstår
  • beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå

Hos Utlendingsdirektoratet kan du lese mer om norskopplæring og permanent opphold og om norskopplæring og norsk statsborgeskap.

Fant du det du lette etter?