Roller og ansvar ved tolking over skjerm

Et godt samspill mellom tolk og fagperson er avgjørende for et vellykket skjermtolkeoppdrag. Begge må forstå hverandres roller og ansvar både før og underveis i samtalen. Her kan du lese om hva som kan gjøres for å unngå de vanligste problemene.

Sist oppdatert: 9. januar 2023

Unngå tekniske problemer ved å gjøre klare avtaler på forhånd

Skjermtolking introduserer avhengighet til teknologi på en ny måte for mange fagpersoner og tolker. Overføring av lyd og bilde via internett krever datamaskiner med videokamera og mikrofon, programvare og bredbåndskobling. Alt må virke og alt må virke sammen.

Særlig når man skal ha videomøter med nye personer er det viktig å teste ut oppsettet på forhånd. Dette gjøres best ved at fagperson og tolk avtaler en tid før selve møtet starter.

Fagpersonen er eier av møtet og den som skal ta initiativ til en slik test. Ved å legge inn litt ekstra tid får man også en anledning til å snakke om andre ting man må være samstemt om under gjennomføringen av selve tolkesamtalen.

Et siste «protip»: Avtal alltid en plan B i tilfelle det oppstår tekniske problemer. Hva gjør dere hvis f.eks. Teams plutselig ikke virker? Om dere da allerede har en avtale om å bruke Zoom som alternativ løsning, kan dere raskt fortsette der dere slapp og sparer verdifull møtetid.

Mange små tiltak sikrer til sammen god kommunikasjon under møtet

For å oppnå god kommunikasjon over skjerm er det viktig å ha godt utstyr, men det må også brukes riktig. Tolken, som kanskje sitter på sitt hjemmekontor, må passe på at lys og kameraplassering gjør bildet godt. Vær bevisst på valg av bakgrunn, slik at den ikke leder oppmerksomheten bort fra møtet. Det er også viktig at du som tolk kan sitte i fred uten andre personer eller forstyrrelser i rommet når du skal tolke.

Fagpersonen har noen andre utfordringer. Ofte skal flere personer sitte sammen på et kontor og delta på like premisser i møtet, mens tolken deltar via skjerm. Alle i rommet må derfor høres og synes like godt for tolken. For fagpersoner som er uvant med et slikt scenario, er det viktig å prøve ut lyd og bilde på forhånd. Test ut ulike oppsett med plassering av evt. ekstern mikrofon og kamera. Tolken må på sin side være raskt ute med å si fra underveis i møtet om lyd og bilde skulle endre seg, f.eks. hvis noen flytter på seg slik at lyden blir svakere.

Noen ganger er det mest hensiktsmessig å bruke møterom med ferdig oppsatt videokamera og mikrofoner. Gjør deg kjent med utstyret i god tid og forsikre deg alltid om at det virker før møtet starter.

Du som fagperson og eier av møtet har også et ansvar for at du og tolken avtaler signaler for turtaking (systemet som samtalepartnere bruker for å fordele ordet i en samtale) under tolkesamtalen. Når turtakingen foregår over skjerm kreves ofte tydeligere signaler enn når alle sitter fysisk i samme rom.

Som fagperson og eier av møtet har du også et spesielt ansvar for personvern og behandling av sensitive opplysninger. Selv om tolken er ansvarlig for sitt eget arbeidsområde, må du som fagperson forsikre deg om at lyd og bilde fra møtet ikke når andre enn tolken.

Tolk og fagperson må rendyrke sine roller for at tolkesamtalen skal fungere optimalt

Tolkens rolle som fundamentalt nøytral kan noen ganger bli satt på prøve. I starten av tolkesamtaler over skjerm er det ikke uvanlig at det oppstår tekniske utfordringer. Ofte er tolken den som er mest vant til å forholde seg til mange typer tekniske oppsett og blir derfor en ressursperson i å løse problemene. I slike situasjoner er det en fare for at tolken fra starten av trer inn i en fasiliterende rolle i møtet. Ved å være problemløser og dirigent av feilsøking kan vedkommende få en autoritet i den videre samtalen som strider mot retningslinjene for god tolkeskikk.

I slike situasjoner er det spesielt viktig at fagpersonen er tydelig på sin rolle som eier av møtet og fasilitator av dialogen. Om tolken har vært sterkt til stede i starten av møtet, må fagpersonen passe på å ta tilbake styringen og på den måten hjelpe tolken til å bevare sin rolle som en helt nøytral transportør av informasjon i møtet.

Tolkesamtalen som en dans for tre

Samtalen mellom fagperson, tolk og den minoritetspråklige omtales noen ganger som en dans. Kommunikasjonen krever rytme for å flyte, og et tett samspill med god timing, årvåkenhet og deltagelse fra alle parter.

Når tolkesamtalen foregår over skjerm kan det noen ganger oppleves som krevende å få til den samme flyten som ved fremmøtetolking. Som vi har beskrevet her kan mange av de vanligste utfordringene minimeres med enkle tiltak. Ved at tolk og fagperson er sine roller bevisst og hver for seg tar et tydelig ansvar, er det mulig å sikre god kommunikasjon og en vellykket tolkesamtale også over skjerm.

For deg som vil vite mer

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.

Samtaleguide

Samtaleguiden for tolking over skjerm viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk, før og underveis i samtalen. Denne enkle oversikten i A-4 format definerer de viktigste ansvarsområdene og bidrar til å fjerne tvil om hvem som skal gjøre hva. Samtaleguiden kan skrives ut og henges på veggen eller ligge på skrivebordet. 

imagesncmm.png

Valg av tolkeform

Fremmøte-, telefon- og skjermtolking har ulike muligheter og begrensninger. Les mer om valg av tolkeform.

Instruksjonsfilm for fagpersoner

Instruksjonsfilmen Skjermtolking for fagpersoner gir en kort innføring i hva som må være på plass for at fagpersoner i offentlig sektor skal kunne gjennomføre en vellykket tolket samtale over skjerm.

Instruksjonsfilmer for tolker

To instruksjonsfilmer viser hvordan enkle grep kan forbedre tolkens arbeidssituasjon. Filmene er hovedsakelig rettet mot tolkene, men fagpersoner vil også ha utbytte av å se dem.

E-læringskurs

IMDis e-læringskurs Skjermtolking i offentlig sektor gir både fagpersoner og tolker et godt innblikk i de viktigste elementene som har betydning for tolking over skjerm. 

Tekniske rammebetingelser

En vellykket tolkesamtale over skjerm stiller krav til utstyr og teknologi.
Les mer om tekniske rammebetingelser for skjermtolking. 

Fant du det du lette etter?