Fleksibelt hurtigspor

Sist oppdatert: 26. april 2023

Fleksibelt hurtigspor er en samarbeidsmodell for arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogrammet som har med seg kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Målet er ordinært arbeid.

Fleksibelt hurtigspor skal fremskynde flyktningens overgang til ordinært arbeid gjennom å legge særlig vekt på medbrakt kompetanse og ressurser hos den enkelte.

Fleksibelt hurtigspor skjer innenfor rammene av introduksjonsprogrammet.

Fleksibelt hurtigspor skal 

  • bruke arbeidslivet som arena for kvalifiserende tiltak og/eller ev. språkopplæring
  • være et samarbeid mellom flyktningetjenesten, NAV og aktuelle arbeidsgivere
  • ved behov gjøre bruk av arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Et fleksibelt hurtigspor omfatter

  • opplæring i krav og forventninger i arbeidslivet, sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen
  • jobbmatch: riktig deltaker på riktig arbeidsplass
  • oppfølgingsmetoder og ev. aktuelle arbeidsmarkedstiltak eller andre kvalifiserende tiltak
  • språkopplæring integrert med utplassering i bedrift
  • nødvendig bistand til godkjenning av medbrakt kompetanse

Innholdet i fleksibelt hurtigspor tilpasses den enkelte deltakers ønsker og behov.

IMDi har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) utviklet veiledning på bruk av fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet rettet mot arbeidsgivere, kommuner og Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Veiledningen om bruk av fleksibelt hurtigspor er publisert på Fagressurs på introduksjonsprogrammet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samarbeid med IMDi laget veiledning om hvordan flyktninger fra Ukraina kan gå direkte i arbeid.

Fant du det du lette etter?