Her finner du svar på noen spørsmål om hvilke tolkespråk som er aktuelle i samtaler med flyktninger fra Ukraina, når du skal bruke tolk og om bestilling av tolk. Les mer om tolking i offentlig sektor.

Her finner dere veileder til ledere og ansatte i kommuner som har behov for tolk i tjenesteyting til flyktninger fra Ukraina:

Bruk av tolk som følge av situasjonen i Ukraina

Hvilke språk snakker flyktningene fra Ukraina?

Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk, men tospråklighet er utbredt og de fleste innbyggere behersker både ukrainsk og russisk. Det er forventet at flyktningeankomstene fra Ukraina hovedsakelig består av ukrainske borgere som behersker begge språk, men også andre som enten har oppholdt seg i Ukraina eller i nærområdene.

Hos Landinfo kan du lese mer om språk og andre forhold i Ukraina.

Når skal jeg bruke tolk?

Tolkeloven sier at offentlige organer skal bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste.

I vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det blant annet legges vekt på om samtalepartene kan kommunisere forsvarlig uten tolk, og på sakens alvorlighet og karakter. Man skal også vurdere om det kan være til hjelp å bruke tolk i andre situasjoner.

Her finner du IMDis forslag til retningslinjer for bruk og bestilling av tolk og hvordan du kan gå frem for å lage egne retningslinjer i din virksomhet.

Det er mange som har behov for tolk for tiden. Det er derfor viktig å lage gode rutiner og planlegge tolkebehovet fremover i tid, gjennom å vurdere hvilke samtaler som krever en tolk og gjøre gode avtaler med tolkene.

Hvordan bestiller og bruker jeg tolk?

IMDi har laget en veileder til ledere og ansatte i kommuner som har behov for tolk i tjenesteyting til flyktninger fra Ukraina. Formålet med veilederen er å gi råd om bruk og bestilling av kvalifiserte tolker når det er behov for å sikre at viktig informasjon når frem til deler av befolkningen med begrensede eller ingen norskkunnskaper.

Hvem er tolkene i Nasjonalt tolkeregister?

Alle tolker i Nasjonalt tolkeregister er gjennom kursing og utdanning kjent med hvordan de skal håndtere rolleforståelse, taushetsplikt og habilitet, i tillegg til tolketeknikk.

Å tolke krever både fagkunnskap og et nøytralt ståsted. Dette har kvalifiserte tolker. Det er viktig kompetanse når man skal tolke for mennesker på flukt.

Når du som fagperson og offentlig ansatt har behov for tolk, skal du bruke en kvalifisert tolk som er registrert i Nasjonalt tolkeregister.

I Nasjonalt tolkeregister vil du finne kvalifiserte tolker både på ukrainsk og på russisk og andre språk.

Blir det flere tolker på ukrainsk?

Det er satt i gang ekstraordinære tiltak ved OsloMet for personer som ønsker å kvalifisere seg som ukrainsk tolk og flere nye tolker på ukrainsk har allerede blitt kvalifisert. Antall tilgjengelige tolker på ukrainsk i Nasjonalt tolkeregister vil fortsette å øke utover våren.

For mer informasjon, les på Oslomet sine sider:

Kan russisk være tolkespråk for ukrainske flyktninger?

Ja, mange fra Ukraina behersker både ukrainsk og russisk. Tospråklighet er svært utbredt i Ukraina. Så langt er erfaringene fra mottaksapparatet at de aller fleste flyktninger fra Ukraina som ankommer Norge snakker både russisk og ukrainsk. I møter mellom offentlig ansatte i Norge og flyktningene benyttes tolking mellom norsk og russisk nå i stor utstrekning.

I alle tolkede samtaler er det viktig å legge til rette for å gi trygghet, og bygge opp tillit mellom tolken og den minoritetsspråklige. Husk å understreke overfor den du snakker med at tolken er profesjonell og er forpliktet til å følge kravene i tolkeloven.

Hvis personen du skal snakke med motsetter seg å bruke en tolk på russisk, skal du ta hensyn til dette og velge en tolk på ukrainsk.

Det er ikke anledning til å legge vekt på tolkers etnisitet ved tildeling av tolkeoppdrag. Av personvernhensyn skal ikke arbeids-/oppdragstakeres etnisitet registreres hos arbeids-/oppdragsgiver. Nasjonalt tolkeregister har derfor bare opplysninger om tolkenes tolkespråk, og ikke deres nasjonalitet.

Lenger ned på siden finner du en brosjyre om tolking i Norge som du kan gi de som kommer fra Ukraina som flyktninger.

Jeg forsøker å få tak i en kvalifisert tolk, men lykkes ikke alltid med det - hva sier loven?

I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å etterleve kravet i tolkelovens §7 om å benytte kvalifisert tolk.

Tolkelovens § 7 andre ledd sier at kravet om å bruke kvalifisert tolk kan fravikes når det ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig, når det er nødvendig i nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner tilsier det.

Det er i henhold til tolkeloven § 7 siste ledd dispensasjon fra kravet om bruk av kvalifisert tolk frem til 31. desember 2026. Det vil si at man i en overgangsperiode på fem år aksepterer at det ikke alltid er mulig å benytte kvalifisert tolk, fordi det ikke alltid er nok tolker tilgjengelig i Nasjonalt tolkeregister på alle språk.

Kan jeg be kollegaer og nærkontakter som snakker ukrainsk eller russisk om å tolke?

Flerspråklige tjenesteytere kan bruke sine språkkunnskaper på ukrainsk eller russisk til å utføre egne arbeidsoppgaver og den stillingen de er ansatt i, f.eks. som lærere, flyktningkonsulenter og saksbehandlere. Om en medarbeider som er ansatt i en kommune er satt til å gjøre visse oppgaver, får de derimot en uklar rolle hvis de også blir bedt om å tolke. 

Å benytte nærkontakter og andre personer til å tolke, kan bidra til at sensitive opplysninger kommer på avveie. Tolking krever både et nøytralt ståsted og fagkunnskap. Familiemedlemmer, medfølgende eller andre bekjente bør hverken være tolk eller språkhjelper.

Ved å benytte ufaglærte som tolk, risikerer man at viktig informasjon ikke når frem, og det kan føre til feilaktige eller upresise opplysninger og få uheldige konsekvenser.

Kan jeg benytte ressurspersoner i stedet for en kvalifisert tolk?

Nei, ikke benytt ressurspersoner som snakker ukrainsk eller russisk til tolking.

Du kan derimot benytte ressurspersoner sin språkkompetanse til å nå ut med generell informasjon til større grupper eller miljø.

Du må altså skille på om det er generell informasjon som skal formidles, eller om det er sensitiv og viktig informasjon som gjelder den enkelte, der skal det alltid benyttes tolk.

Kan jeg be ukrainske flyktninger som snakker godt engelsk om å tolke?

Nei. Nyankomne flyktninger skal ikke benyttes til tolking i samtaler mellom offentlige virksomheter og flyktninger.

Hva sier jeg til flyktninger om tolking i Norge?

Målet for en tolket samtale er at den skal være mest mulig lik en vanlig samtale. Da må samtaledeltagerne, inkludert den minoritetsspråklige, ha en god forståelse for tolkeformatet og den enkeltes rolle i den tolkede samtalen.

Her kan du laste ned en tekst rettet mot den minoritetsspråklige, som kort forklarer hvordan tolking foregår i Norge, hva som er tolkens funksjon i samtalen, og hva dette innebærer for den som skal samtale via tolk. Til slutt nevnes noen forhold som den minoritetsspråklige bør være spesielt oppmerksom på når hen skal føre en samtale via tolk.

Den norske teksten er oversatt til ukrainsk og russisk. Ved å sørge for at flyktningen du skal snakke med får utdelt en utskrift før samtalen, øker du sjansene for god kommunikasjon.

Om valg av tolking digitalt, på telefon eller i fysiske møter

Når du skal ha tolk til samtalen kan du enten benytte skjermtolk, telefontolk eller fermmøtetolk.

Fremmøtetolking gir et godt utgangspunkt for tolkens oppgave og krever ikke teknisk tilrettelegging, men der det ikke er mulig med frammøtetolk, er tolking via skjerm eller telefon alternativer som gir deg tilgang på tolker som bor i hele landet.

Digitale møter med tolk eller over telefon krever noe tilrettelegging fra deg og det utstyret som benyttes. Vær oppmerksom på at tolken kan gå glipp av viktig non-verbal kommunikasjon hvis ikke alle møtedeltakerne er til stede i samme rom. For å kompensere for dette, bør man sette ord på det tolken ikke ser.

Når tolkingen gjøres via skjerm eller telefon er det viktig at du benytter godt utstyr slik at lyd- og skjermkvaliteten blir så god som mulig.

Her kan du lese mer om de ulike måtene å tolke på.

Om tolking

www.imdi.no/tolk kan du lese mer om tolking i offentlig sektor. Her kan du finne informasjon om tolkeloven, Nasjonalt tolkeregister og hvordan forberede og gjennomføre en tolket samtale.

I tillegg finner du nyttig informasjons- og veiledningsmateriell om tolking i offentlig sektor.

Informasjon hos andre myndigheter

Fant du det du lette etter?