Det er etablert mange offentlige tiltak for å kvalifisere flyktninger, deres familiemedlemmer og også arbeidsinnvandrere. Det gjelder bla. introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, Jobbsjansen, opplæring for arbeidslivet og mentorordninger. Flere av ordningene har dialog eller samarbeid med frivillige, men langt fra alle.

Regjeringen har et ønske om at flere kommuner samarbeider med frivillige aktører om integreringsrettede tiltak for innvandrere. Frivilligheten tilbyr møteplasser og gir folk arenaer å møtes på, å være i aktivitet og å lære. Å delta i frivilligheten kan øke livskvaliteten og gi den enkelte flere muligheter. Høy deltakelse i sivilsamfunnet kan også bidra til å øke tilliten, inkluderingen og demokratiske deltakelse. Frivilligheten bidrar på en rekke områder som brobygger og informasjonsformidler i møtet mellom innvandrere og myndighetene. Frivillige organisasjoners informasjonsarbeid under koronapandemien bekrefter dette.

​På denne siden har vi samlet inn råd og tips om hvordan din kommune kan lykkes med å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i loklat integreringsarbeid.

Hvordan lykkes med et godt samarbeid med frivilligheten?

Hvilke forutsetninger og grep kan tas for å lykkes med samarbeidet? 
 • Forankring på topp. Samarbeid med frivilligheten bør være forankret i kommunens ledelse. Rådmannen eller i vedtaket fra kommunestyre bør presisere rammene for utviklingen av frivillighetspolitikken. Eksempel på kommunens frivillighetserklæring: Lindesnes kommuneSe hvordan din kommuner ligger an når det gjelder frivillighetsstrategi
 • Ha ressurser i kommunen. Den som skal jobbe med frivilligheten må ha mandat og kompetanse for gjennomføringen av prosessen. Kommunen bør utpeke en ansvarlig koordinator for samarbeidet, for eksempel en frivillighetskoordinator, mangfoldskoordinator eller en med knutepunktsfunksjon. 
 • Nettsider. Kommunen oppleves ofte som uoversiktlig for frivillige aktører, og mange etterspør bedre oversikt og dialog. Gjør det tydelig på kommunens nettsider hvor frivillige organisasjoner og ildsjeler kan henvende seg. Skriv også hvilke oppgaver kommunen har behov for å løse og hvordan det er mulig å bidra med frivillig innsats, hvilke aktiviteter og med hvilke ressurser.
 • Den lokale frivilligheten. Kartlegg frivilligheten i din kommune for å få oversikt over hvilke organisasjoner og aktiviteter som finnes i din kommune samt for å komme i kontakt med disse. Frivillighet Norge bistår kommuner i det arbeidet Kartlegging av lokal frivillighet. Eksempel på kartlegging av frivilligheten i Asker kommune.
 • Faste møteplasser. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for faste møteplasser med den lokale frivilligheten, og være en brobygger mellom ideelle aktører i kommunen. Dette kan gjøres gjennom informasjonsmøter om tilskuddsordninger, dialogmøter eller samarbeid rundt større arrangementer. Invitér inn frivillige lag og foreninger — Knekk Samhandlingskoden
 • Samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillig sektor bør utarbeides i fellesskapAvtalen bør tydeliggjøre forventinger, ansvar og oppgavefordeling mellom kommunen og frivllighetenSe eksempler fra andre kommuner som har god dialog med frivilligheten Frivillighet - KS

Hvilke type frivillige organisasjoner finnes på integreringsfeltet og hva kan de bidra med?

Det finnes mange ulike typer frivillige organisasjoner som på hver sin måte bidrar eller kan bidra til integreringen. Her har vi samlet oversikt over de vanlige organisasjonsformer.

 • Større, etablerte frivillige organisasjoner, men også ulike trossamfunn, tilbyr formelle læringsarenaer og møteplasser som språkkafeer og ulike kvinne- og mannsgrupper. Etablerte organisasjoner tilbyr også tiltak for å koble lokalbefolkningen og nyankomne flyktninger sammen, gjennom en-til-en-aktiviteter, ofte er nært koblet til det kommunale integreringsarbeidet. Eksempel: Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Caritas.
 • Nettverksorganisasjoner med base i sosiale medier kan være gode samarbeidspartnere i akutte situasjoner med store flyktningeankomster
 • Minoritetsorganisasjoner eller innvandrerorganisasjoner kan bidra med nettverk og informasjonsformidling til ulike grupper innvandrergrupper, og kan gi utvidede sosiale nettverk til andre organisasjoner. Eksempelvis Minotenk, Innvandrerråd i Oslo, Tamilenes Solidaritetsgruppe i Norge.
 • Stadig flere frivilligsentraler over hele landet driver integreringstiltak, inkludert norsktrening
 • Flere sosiale entreprenører jobber med integrering og kvalifiseringstiltak, og bidrar til kompetanseheving og «empowerment» av innvandrere. Eksempelvis Vintage Babym, Sisters in Business
 • Paraplyorganisasjoner
 • På nettsiden frivillig.no har du mulighet til å se hvilke aktiviteter frivillige organisasjoner tilbyr i din kommune

Eksterne nettressurser om samarbeid med frivillige aktører

 • «Knekk samhandlingskoden» er et nettsted utviklet av Frivillighet Norge. Nettstedet inneholder gode anbefalinger til samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, som eksempelvis hvorfor og hvordan utvikle en frivillighetspolitikk, eksempler på god frivillighetspolitikk, ressurser og hjelp til fylker, kommuner og bydeler
 • Se også Fagressurs for introduksjonsprogrammet som inneholder faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere samt supplerende aktiviteter i regi av frivillig sektor.    
 • Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner er en inspirasjonshefte utarbeidet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige organisasjoner

Planlegg integreringstiltak og aktiviteter sammen med frivillige, næringsliv og innvandrere

Veileder for kommuner ved bruk av lokale ressurspersoner | IMDi

Se IMDis film om lokale utviklingsverksteder, som er en modell kommuner kan ta i bruk for å finne nye løsninger for tiltak og tjenester til flyktninger.

 

Fant du det du lette etter?