IMDi har flere virkemidler og tiltak som bidrar til hverdagsintegrering. Flere av virkemidlene retter seg særskilt mot frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

IMDi forvalter en rekke søkbare tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene har ulike innretninger og til dels varierende målgrupper, men felles mål er at ordningene skal bidra til økt samfunns- og arbeidsdeltakelse blant innvandrere.

Direkte utbetalt tilskudd

IMDi tildeler også midler til frivillige organisasjoner som får støtte gjennom statsbudsjettet. 

  • Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet
  • Øremerkede midler til frivillige organisasjoner
  • Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner (koronainformasjon og vaksine)
  • Ekstraordinært tilskudd til informasjonsarbeid om pandemien rettet mot innvandrerbefolkningen, i regi av kommuner

Intensjonsavtaler mellom IMDi og utvalgte frivillige organisasjoner

  • Historikk. Siden 2008 har IMDi hatt intensjonsavtaler med landsdekkende frivillige organisasjoner om samarbeid på integreringsfeltet. Avtalene har som regel gått over en tre-årsperiode. Bakgrunnen for inngåelse av disse avtalene, og også begrunnelsen for videreføring- har i grove trekk vært behovet for å bruke frivilligheten som en samarbeidspartner for IMDi og kommunene, da spesielt i perioder med høye ankomster, stort press i bosettingsarbeidet og mange nyankomne flyktninger. Avtalene gir IMDi verdifull innsikt i utfordringsbilde, tendenser og behov, mens organisasjonene oppgir at intensjonsavtalene bidrar til økt kompetanse og kunnskap om integrering og mangfold.   
  • Formål. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalene skalbidra til integrering av voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunnøke deltakelsen av voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn i frivillig organisasjonsliv lokalt og sentralt.
  • Bakgrunn for videreføring av avtalene. Det er viktig for IMDi å ha direkte dialog med noen utvalgte frivillige organisasjoner, dette ser vi bla i perioder med høye flyktningankomster og uforutsette hendelser- der samspillet mellom stat, kommune og sivilsamfunnet er særsdeles viktig. Også i oppfølgingen av strategien om hverdagsintegrering, der IMDi har ansvar for flere tiltak, vil tett samarbeid og innspill fra organisasjonene være fruktbart. Samarbeidet gir IMDi verdifull innsikt i det som foregår i praksisfeltet. Organisasjonene ønsker på sin side samarbeid med IMDi på et overordnet strategisk nivå for å kunne bedre tiltak og arbeid med integrering og mangfold. Det følger ikke med midler til avtalene. Nytt med pågående avtaler er fokuset på økt mangfold innad i organisasjonene, samt økt mangfoldig rekruttering av frivillige inn i organisasjonene. 

Hverdagsintegrering - strategi 2021-2024

Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024. IMDi har fått i oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet å følge opp og implementerer store deler av strategien:  Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet.

Norskinnsatsen

Regjeringen har siden 2021 bevilget tilskuddsmidler til norskopplæring for innvandrere gjennom en egen norskinnsats. Norskinnsatsen skal bidra til at innvandrere med svake norskferdigheter, uavhengig av innvandringsårsak og botid, får mulighet til å lære og praktisere norsk

Norskinnsatsen består av to tilskuddsordninger, som forvaltes av IMDi:

Informasjonsmateriell for tilbudet norsktrening 

Organisasjoner, frivilligsentraler og folkebibliotek kan benytte plakater på ulikt språk for å informere om norsktrening lokalt

Nedlastbart informasjonsmateriell for tilbudet norsktrening | IMDi

Eksempler på tilskuddsmottakere som tilbyr norsktrening (informasjon på ulikt språk)

Norsktrening | IMDi

Kampanjen «snakke mer»

For å rekruttere deltakere til norsktrening har IMDi gjennomført en målrettet informasjonskampanje i sosiale medier og utenlandske nettaviser. En serie korte filmer med det enkle budskapet Jeg vil snakke mer, fordi.. har nådd mange potensielle deltakere for norsktrening. Budskapet i filmene og annonsene er tekstet på ulike språk.

Se en liten smakebit med >film tekstet på Tigrinja.

I 2022 utvidet IMDi kampanjen til også å omfatte ukrainsk og russisk. Kampanjen gjennomføres fra 5. september til 30. september. Kampanjen består av en kort film og annonser med budskapet jeg vil snakke mer, fordi jeg vil lære mer i sosiale medier. Kampanjen gjennomføres på norsk, ukrainsk og russisk, med mål om at aktuelle deltakere får økt kjennskap til informasjon ulike norsktreningstilbud. Se IMDi sin side om norsktrening for hvilken informasjon ukrainerne rutes til.

Fant du det du lette etter?