Illustrasjon til case 5. Profilen er Hawa, 29 år

Profil: Hawa, 29 år

Hawa kom til Norge som flyktning for 5 år siden. Hun har gjennomført introduksjonsprogrammet, og er i en ufaglært stilling i en butikk. Hun har imidlertid et ønske om å ta høyere utdanning og få seg en annen jobb.

Hawa kan dokumentere fullført videregående opplæring fra hjemlandet, og har i tillegg gått to år på universitetet i hjemlandet. Utdanningen hennes ligger i GSU-lista, og kan gi generell studiekompetanse i Norge. Hun må likevel dokumentere ferdigheter i norsk og engelsk for å tilfredsstille språkkravene for opptak til høyere utdanning.

Hawa har deltatt i opplæring i norsk og samfunnskunnskap både under og etter introduksjonsprogrammet og har etter hvert oppnådd nivå B2 i alle delferdigheter på Norskprøven. Hun mangler imidlertid dokumentasjon på kompetanse i engelsk, behersker lite engelsk, og har ikke hatt opplæring i engelsk verken på grunnskolen eller på videregående opplærings nivå.

For å tilfredsstille språkkravet i engelsk, har Hawa søkt om å få ta faget engelsk på videregående nivå, men har fått avslag på søknaden fordi hun ikke kan dokumentere engelsk tilsvarende 10. trinn.

Illustrasjon kvalifiseringsløp. Kvinne utenfor et skolebygg.

Hvordan gjennomfører Hawa sitt kvalifiseringsløp?

Hawa tar kontakt med karrieresenteret i fylkeskommunen hun bor i for å rådføre seg om hvordan hun kan få opplæring i engelsk.

Sammen med en karriereveileder finner Hawa ut at hun har rett til opplæring i engelsk i grunnskole for voksne, i tråd med opplæringslova § 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne. Ifølge rundskrivet Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 kan personer som har fått godkjent grunnskoleopplæring fra et land der engelsk ikke inngår i fagkretsen, ha rett til grunnskoleopplæring i engelsk, dersom søkeren trenger dette.

Selv om Hawa har fullført både grunnskole og videregående opplæring, så trenger hun faget engelsk fra grunnskolen for å søke faget engelsk i videregående opplæring for voksne. Så hun søker om dette, og får et tilbud om opplæring på deltid i kommunen sin.

Siden opplæringen i engelsk er noe Hawa gjør ved siden av jobben sin har hun egen inntekt til livsopphold under kvalifiseringen. Hun kan også søke om stipend (lån) fra Lånekassen. Siden Hawa har flyktningbakgrunn og relativt kort botid i Norge kan flyktningstipend være aktuelt. Men støtten fra Lånekassen utbetales i utgangspunktet som lån, og deler av det gjøres om til stipend gitt at visse betingelser er oppfylt. Siden Hawa har lønn fra jobben sin vil den delen av lånet som kan gjøres om til stipend reduseres, avhengig av hvor mye hun har i inntekt.

Hvilke supplerende tilbud bruker Hawa?

Hawa ønsker raskest mulig progresjon i engelsk, for å kunne søke inn på høyere utdanning så snart som mulig. Hun bruker derfor en del nettressurser og apper som hun får tips om fra læreren sin til å øve ekstra på fritiden, i tillegg til oppgavene hun får fra skolen. Hun finner gjennom en lokal frivillig organisasjon etter hvert også en «språkvenn», det vil si en person som hun kan øve på å snakke engelsk med, og som å andre siden er interessert i å lære et språk som Hawa behersker.

Illustrasjon gjennomført kvalifiseringsløp

Fant du det du lette etter?