Illustrasjon Case 3 Profil: Jamal, 37 år

Profil: Jamal, 37 år

Jamal kom til Norge som asylsøker, og bodde i mottak en lengre periode før han ble bosatt i en kommune. Jamal har ikke dokumentasjon på sin formelle kompetanse. Han begynte på videregående opplæring i hjemlandet, men avbrøt skoleløpet tidlig. Han har imidlertid hatt en del ulike jobber slik som sjåfør, hjelpemann på lastebil og ansatt ved kombinert matbutikk og spisested. Jamal ønsker sterkt å være i arbeid og ha egen inntekt, slik han er vant med.

Hans mål er å få økt formell kompetanse (fullført videregående opplæring - VGO), og en jobb som gjør ham selvforsørget.

Case 3 - Illustrasjon 1@6x.png

Hvordan kan Jamal gjennomføre sitt kvalifiseringsløp?

Introduksjonsprogrammet

Jamal har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kompetansen hans ble kartlagt allerede da han bodde på asylmottaket. Etter at han har blitt bosatt i en kommune får han karriereveiledning i regi av fylkeskommunen. På bakgrunn av interessene hans, informasjonen han får om det lokale og regionale arbeidsmarkedet, og de ulike studieretningene innenfor videregående opplæring, finner han ut at han ønsker å bli helsefagarbeider. Han får også informasjon om de ulike måtene å oppnå fag- eller svennebrev på, og kompetansekravene for ulike yrker i Norge, og finner ut at han ønsker å ta videregående opplæring så snart som mulig for å øke mulighetene sine for en stabil jobb. Siden han ikke kan dokumentere sin skolebakgrunn, får Jamal bistand til å søke kommunen om realkompetansevurdering på grunnskolens område. Realkompetansevurderingen blir gjennomført med tolk, og resulterer i at han kan søke opptak til videregående opplæring uten å måtte ta grunnskolefag først.

Programrådgiveren og Jamal blir enige om at hans sluttmål for introduksjonsprogrammet er å fullføre videregående opplæring, og at norskmålet hans er nivå B1 i alle delferdigheter. På bakgrunn av Ghulams sluttmål får han 3 års programtid, med mulighet for forlengelse ved eventuelt behov for å kunne oppnå sluttmålet. Som deltaker i introduksjonsprogrammet, får Jamal introduksjonsstønad.

I integreringsplanen til Jamal skriver de ned sluttmålet, norskmålet og innholdet i introduksjonsprogrammet hans, som hovedsakelig vil være deltakelsen i videregående opplæring. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir ivaretatt gjennom denne opplæringen. Før Jamal starter i VGO har han lært seg noe norsk gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap på mottaket, , og gjennom sosiale aktiviteter i regi av en frivillig organisasjon. Han må i løpet av introduksjonsprogrammet også gjennomføre det obligatoriske innholdselementet Livsmestring i et nytt land.

Jamal gjennomfører et ordinært løp i videregående opplæring, men i en klasse for voksne hvor det er satt inn noe ekstra ressurser fordi de fleste i klassen er minoritetsspråklige. Elevene får også ekstra støtte for å finne læreplass. Underveis i opplæringen holder programrådgiveren og skolen han går på kontakt, for å sikre at han får den oppfølgingen han trenger både med tanke på opplæringen og andre forhold ved livet. Livsmestring i et nytt land gjennomfører han gjennom en kombinasjon av deltakelse i gruppesamlinger underveis i skoleløpet, inklusive i skolens ferier, og gjennom individuell veiledning.

Jamal får etter hvert forlengelse av introduksjonsprogrammet med ett år, fordi kommunen vurderer at han har mulighet å fullføre VGO innenfor introduksjonsprogrammet. Dersom han likevel ikke klarer å fullføre opplæringen innenfor programperioden vil han kunne ha rett på flyktningstipend.

Hvilke supplerende tilbud bruker Jamal gjennom kvalifiseringsløpet?

For å få brukt norsk også utenfor skolen deltar Jamal på norsktrening i regi av den lokale Røde Kors-foreningen. Her møter han både nordmenn og innvandrere som på frivillig basis øver på å praktisere norsk gjennom å snakke om ulike tema, gjennomføre rollespill, lage mat, gå på felles turer og andre aktiviteter.  

Gjennom norsktreningen til Røde Kors får han kjennskap til besøksvenn-ordningen, noe han synes høres ut som et bra tilbud som han gjerne vil bidra i. Han melder seg som frivillig og gjennomfører et intervju som resulterer i at selv om han har noe begrensede norskferdigheter vil man gjerne at han skal være besøksvenn.  

I samråd vurderer programrådgiveren og Jamal at erfaringen han får gjennom å være besøksvenn er relevant for Jamals yrkesvalg og opplæringsløp, og han kan også knytte kontakter som vil være nyttige for ham med tanke på å få jobb.

Jamal blir besøksvenn på et sykehjem i nærområdet. Når han etter hvert er ferdig på VGO og skal søke jobb bruker han denne erfaringen i søknadsprosessen, og kontaktpersoner i Røde Kors og ved sykehjemmet som referanser.

Case 3 - Illustrasjon 2@6x.png

Fant du det du lette etter?