Illustrasjon Case 5 - Profil: Alex, 42 år

Profil: Alex, 42 år

Alex kom til Norge som arbeidsinnvandrer og har jobbet flere år i Norge i bygg- og anleggsbransjen. Nå er han imidlertid arbeidsledig og har mottatt dagpenger en stund. Selv om Alex har vært lenge i Norge har han i liten grad praktisert norsk. Både på arbeidsplassen og hjemme har han snakket morsmålet sitt, eller engelsk.

Alex trives med praktisk arbeid, og målet hans er å komme tilbake i jobb i samme bransje. Han har dokumentasjon på grunnskole fra hjemlandet. Han har imidlertid ikke dokumentasjon på kompetansen sin innenfor bygg- og anleggsarbeid, annet enn i form av attester fra tidligere arbeidsgivere.

Case 5 - Illustrasjon 1@6x.png

Hvordan gjennomfører Alex sitt kvalifiseringsløp?

Veiledning fra NAV, egenaktivitet og realkompetansevurdering

Da Alex registrerte seg som arbeidssøker ble Alex og veilederen i NAV først enige om at han skulle søke jobb på egen hånd ved å bruke sitt nettverk. Han fikk veiledning om hvordan å utforme en god CV og gode søknader, og informasjon om jobbportaler som Arbeidsplassen.no. Han ble oppfordret til å kontakte tidligere arbeidsgivere for å sikre at han har oppdaterte referanser når han søker jobb. Veilederen begynte jevnlig å sende Alex jobbannonser som han kunne søke på.

Han ble også oppfordret til å søke om realkompetansevurdering innenfor bygg- og anleggsteknikk, og fikk informasjon om at han kan henvende seg til karrieresenteret i fylket for mer informasjon og veiledning om dette.

I tillegg fikk Alex informasjon om hvordan han kan styrke norskferdighetene sine via tilbud i frivillig sektor og ulike nettsider. Alex har som arbeidsinnvandrer verken rett eller plikt til formell norskopplæring. Han må derfor finansiere dette selv, eller få støtte av NAV til norskopplæring.

Noen måneder etter at han først registrerte seg som arbeidssøker, har egeninnsatsen fortsatt ikke ført til ordinær jobb. Alex blir kalt inn til en oppfølgingssamtale med veilederen i NAV. Han har nå gjennomført realkompetansevurdering, med tolk, og har fått dokumentert noe av kompetansen sin, men ikke tilsvarende et fullt fag- eller svennebrev. Han har også sørget for å kontakte tidligere arbeidsgivere, slik at han har referansene sine i orden.

Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

I samtalen mellom Alex og veilederen sin i NAV blir de enig om at Alex søkes inn på et norskkurs (AMO) hvor målgruppen er arbeidssøkere med svake norskferdigheter. Parallelt med norskkurset skal Alex fortsette å søke på ledige stillinger, og kontakte arbeidsgivere innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Via en bekjent kommer Alex i kontakt med en arbeidsgiver som er villig til å ansette Alex, siden han kan dokumentere relevant kompetanse og arbeidserfaring. Fordi arbeidsspråket hovedsakelig er norsk og en stilling i bedriften også innebærer arbeidsoppgaver som Alex ikke har erfaring med, vurderer arbeidsgiver at Alex vil trenge ekstra tid for å mestre jobben selvstendig. Det blir derfor søkt om og innvilget et lønnstilskudd for tre måneder.

Før avtalen om lønnstilskuddet løper ut har arbeidsgiver, Alex og veilederen i NAV et samarbeidsmøte for å drøfte veien videre. Alex fungerer nå nokså selvstendig i stillingen og de blir enige om at det ikke er grunnlag for å søke om forlengelse av lønnstilskuddet. Veilederen i NAV vurderer at Alex ikke har behov for videre oppfølging, og Alex avregistrerer seg som arbeidssøker.

Hvilke supplerende tilbud bruker Alex gjennom kvalifiseringsløpet?

Alex bruker ulike digitale nettressurser for å styrke norskferdighetene sine, og i tillegg tar han kontakt med den lokale frivilligsentralen som har tilbud om bistand i jobbsøkerprosessen, for eksempel å lese og tyde annonser og søknadsskriving, til arbeidssøkere.

Case 5 - Illustrasjon 2@6x.png

Fant du det du lette etter?