Case 7 Viktor.png

Profil Viktor, 39 år

Sammen med ektefelle og tre mindreårige barn flyktet Viktor til Norge etter Russlands invasjon av Ukraina. De innvilges kollektiv beskyttelse, og etter et kort opphold på mottak blir familien bosatt i en kommune. De har ikke nettverk eller familie i Norge. Barna får etter hvert plass i skole og barnehage, og ektefellen hans starter i introduksjonsprogrammet. Viktor har også rett til å delta i introduksjonsprogrammet, i tråd med regelverket for introduksjonsprogram for flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse.

Viktor vil likevel helst få seg en ordinær jobb så raskt som mulig. Familien vet ikke hvor lenge de skal være i Norge, og Viktor ønsker å få mest mulig ut av oppholdet i Norge, slik at han er bedre økonomisk rustet til å starte opp en egen restaurant på sikt. En fulltidsjobb vil også være viktig for å kunne forsørge både familien i Norge og støtte gjenværende familiemedlemmer i Ukraina.

Viktor har ikke formell utdanning innen restaurant- og matfag, men har likevel jobbet som kokk i Ukraina i mange år. Han har fullført videregående opplæring, og begynte å jobbe i en restaurant kort tid etter avsluttet skolegang. Morsmålet hans er ukrainsk, og fordi restauranten har hatt ansatte fra andre land samt mange utenlandske gjester har han lært seg grunnleggende engelsk.

Case 7 Viktor med bakgrunn.png

Hvordan får Viktor arbeid?

I kommunen hvor Viktor og hans familie er bosatt er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert utenfor NAV, gjennom «flyktningetjenesten». Flyktningetjenesten har et godt samarbeid med NAV, der markedskontakter blir koblet tidlig på og deltar i kompetansekartleggingen. Dette blir gjennomført etter bosetting i kommunen for personer med kollektiv beskyttelse.

I møte med en ansatt i flyktningetjenesten og markedskontakt i NAV forteller Viktor om sin bakgrunn og sitt ønske om å fortsette å jobbe som kokk, helst så raskt som mulig. NAV-kontoret har god erfaring med å formidle arbeidssøkere til hotell- og restaurantbransjen i kommunen og nabokommuner, og informerer Viktor om at NAV tar kontakt med restauranter som kan ha rekrutteringsbehov.

Markedskontakten bruker sitt nettverk og ordner et intervju for en stilling i restauranten på et hotell. Hotellet har over tid trengt flere nye medarbeidere, og selv om Viktor ikke behersker noe norsk får han fortalt på engelsk om kompetanse og erfaring han har som kokk. Han gjør et godt inntrykk, og arbeidsgiveren ser på dette som en vinn-vinn-situasjon. De trenger en ny kokk, og har samtidig lyst til å bidra til at flyktninger kommer ut i jobb. Hotellet har allerede en mangfoldig arbeidsstokk og erfarer at dette er positivt. De har fått en mer variert meny i takt med at de har hatt ansatte med ulik bakgrunn, og har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Kjøkkensjefen på hotellet er villig til å gi Viktor en sjanse med oppstart tidligst mulig i en fulltidsjobb. I et møte mellom Viktor og ansatt i flyktningetjenesten blir Viktor trygget på at det kan være mulighet til å starte opp et introduksjonsprogram på et senere tidspunkt hvis han nå velger å fokusere på å jobbe, og takker ja til en stilling.
Viktor får noe informasjon om sine rettigheter og plikter som arbeidstaker fra flyktningetjenesten før han starter i jobben, og beskjed om å ta kontakt dersom han skulle ha noen spørsmål knyttet til arbeid, introduksjonsprogrammet eller norskopplæring senere.

Hvilke kvalifiserende tilbud har Viktor?

Viktor har rett, men ikke plikt til opplæring i norsk i inntil 12 måneder., og ønsker å bruke denne muligheten. Restauranten han jobber ved har åpent både på dag- og kveldstid, men arbeidsgiveren tilrettelegger slik at han mest jobber på ettermiddag/kveld i ukene, for å kunne delta i norskopplæring på dagtid. Ved norskopplæringssenteret i kommunen tilstreber man å gi ham mest mulig arbeidsrettet norskopplæring.

Dersom Viktor har behov for mer opplæring etter å ha brukt opp rettighetene sine til gratis opplæring i norsk må han sørge for og kanskje betale for videre opplæring. Hvis Viktors arbeidsgiver har flere ansatte som trenger å styrke norskferdighetene sine, kan det også være aktuelt for hotellet å søke Kompetansepluss -midler fra i samarbeid med en godkjent tilbyder av norskopplæring.

Hvilke muligheter har Viktor i Norge på lengre sikt?

Viktor har ikke utdanning som kokk. Å få fagbrev som kokk bidrar til at det blir lettere å få andre, og kanskje bedre jobber, dersom han ønsker dette. Han stiller også sterkere på arbeidsmarkedet dersom han skulle miste den nåværende stillingen dersom han har formell kompetanse på minst videregående opplærings nivå.

Det er ulike måter å oppnå fag- eller svennebrev. Siden Viktor er i lønnet arbeid, kan for eksempel ordningen Fagbrev på jobb være en god måte for ham å få tatt dette. Opplæringen vil da gjennomføres på arbeidsplassen, og Viktor beholder lønnen i opplæringstiden som fastsettes individuelt. En forutsetning for ordningen er at det inngås en kontrakt mellom deltaker, bedrift og fylkeskommunen som gir veiledning og opplæring frem til fagprøven. Viktor må også kunne vise til tilsvarende minimum et års allsidig praksis i faget i fulltidsstilling for å tegne lærekontrakt.

Hvis Viktor kan dokumentere lang og allsidig praksis kan også praksiskandidatordningen bli aktuell for ham. Ordningen krever at man kan dokumentere tilsvarende 5 års praksis i lærefaget, samt en bestått teoretisk eksamen og bestått fagprøve.

Dersom han får godkjent læringsmål i læreplanene gjennom realkompetansevurdering kan han få kortere kontraktstid i fagbrev på jobb-ordningen. Et kompetansebevis etter gjennomført realkompetansevurdering kan også brukes uavhengig av eventuell opplæring, som formell dokumentasjon av hans kompetanse. Realkompetansevurdering kan gjennomføres ved bruk av tolk på eget morsmål.

På sikt ønsker Viktor å åpne egen restaurant, og om oppholdet i Norge blir varig kan det bli aktuelt å gjøre det her. Å starte opp en virksomhet i Norge kan være annerledes enn å starte opp i hjemlandet hvor man kjenner språk, kultur, normer og regler. Mangel på informasjon og mangelfull systemforståelse medfører økt risiko når man planlegger å starte opp egen virksomhet. De faglige anbefalingene, verktøy og ressurser for opplæring i entreprenørskap for deltakere i introduksjonsprogrammet er relevante også for andre.

Case 7 Viktor fagbrev.png

Fant du det du lette etter?