Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere både kan og bør inneholde arbeidsrettede aktiviteter.

Arbeidsrettet innhold i kvalifiseringsløp for voksne innvandrere bør kombineres med opplæring i norsk, dersom den enkelte har behov for det. Opplæringen i norsk bør da om mulig integreres med den arbeidsrettede aktiviteten.

Personer som får arbeidsrettet oppfølging og som deltar på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, kan ha rett til ulike ytelser. (Se også tiltakspenger og tilleggsstønader). Dette vurderes individuelt.

Arbeidsrettet innhold i kvalifiseringsløp 1@6x.png

Praksis

Praksis kan ha ulike formål, og kan blant annet være viktig for å praktisere norsk, for å bygge kompetanse og for å gi arbeidslivserfaring. Praksis kan tilbys av ulike aktører og innenfor ulike programmer.

De faglige anbefalingene i det standardiserte elementet Praksis i introduksjonsprogrammet og e-læringskurset God kvalitet på praksis kan være relevante også for opplølgingen av voksne med innvandrerbakgrunn i andre kvalifiseringsløp.

Arbeidstrening er praksis organisert gjennom NAV.

Opplæringstiltak - NAV

NAV har ulike opplæringstiltak i sin tiltaksvifte. Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er korte arbeidsrettede kurs, som ofte innebærer teoretisk opplæring eller en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring.

NAV kan også gi støtte til fag- og yrkesrettet opplæring på videregående opplærings nivå eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), og i noen tilfeller høyere utdanning.

Man kan delta på AMO og fag- og yrkesopplæring enten i form av enkeltplass hos ordinære kursarrangører/skoler, eller i form av gruppetiltak organisert av NAV i samarbeid med ordinære kursarrangører/skoler.

Hvilke AMO-kurs NAV tilbyr i ulike fylker, vil variere, basert på behovene i arbeidsmarkedet. Se oversikten over NAVs nettsider i de ulike fylkene, hvor man kan linke seg videre til informasjon om tilgjengelige kurs. Det lokale NAV-kontoret kan også gi informasjon om tilgjengelige og kommende kurs i det aktuelle fylket.

Korte arbeids-/yrkesrettede kurs

Korte arbeids-/yrkesrettede kurs kan ha ulike formål, målgrupper og innretning. De faglige anbefalingene for planlegging og gjennomføring av korte bransjekurs innenfor introduksjonsprogrammet kan være relevante også for kurs rettet mot andre personer med innvandrerbakgrunn.

Opplæring i å starte egen bedrift

Å starte egen bedrift kan være en vei inn i arbeid for noen. For personer som ønsker å starte egen bedrift, kan anbefalingene for opplæring i entreprenørskap i introduksjonsprogrammet være relevante.

Supported employment

Supported Employment (SE) er en felles betegnelse for en rekke tilnærminger til arbeidsinkludering, som innebærer svært individuelt tilpasset oppfølging av en jobbspesialist for å skaffe og beholde arbeid. IMDi har utarbeidet et veiledningshefte om SE-metodikk rettet mot innvandrere.

 

Arbeidsrettet innhold i kvalifiseringsløp 2@6x.png

Lønnstilskudd - NAV

Midlertidig lønnstilskudd er en insentivordning som skal bidra til at deltakere som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet, skal få ansettelse på ordinære vilkår. Lønnstilskudd skal bidra til å redusere arbeidsgivers risiko.

Inkluderingstilskudd – NAV

Inkluderingstilskudd er et tilskudd som arbeidsgivere kan søke om for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Mentor- og traineeordninger

Mentortilskudd fra NAV kan brukes for å frikjøpe en kollega eller en medstudent (en mentor). Mentor er for personer som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltakene arbeidstrening, opplæring i form av ordinær utdanning, midlertidig og varig lønnstilskudd. NAV kan også gi tilskudd til mentor hvis det er nødvendig for å få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet.

Fylkeskommunene gir også tilskudd til mentor- og traineeordninger til kommuner, og til virksomheter og organisasjoner i offentlig, privat og frivillig sektor. Kontakt den aktuelle fylkeskommunen for informasjon.

Oppfølgingstjenester– NAV

NAV har oppfølgingstjenester i egen regi, blant annet i form av bistand fra jobbspesialister som jobber etter metoden Supported Employment (SE) eller Individual Placement and Support (IPS).

NAV har også tiltaket Oppfølging for personer som har behov for omfattende bistand for å få skaffe eller beholde en jobb.

Fant du det du lette etter?