Illustrasjon Case 4 Profil: Jasmin, 40 år

Profil: Jasmin, 40 år

Jasmin kom til Norge som asylsøker sammen med ett barn som er i midten av tenårene. De bodde en kortere periode i mottak, før de ble bosatt i en kommune hvor det finnes relevante muligheter for kvalifisering og arbeid for Jasmin.

Jasmin jobbet som lærer i hjemlandet, og har dokumentasjon på både utdanningen sin og tidligere arbeidsforhold. Hun har et sterkt ønske om å jobbe som lærer også i Norge.

Case 4 - Illustrasjon 1@6x.png

Hvordan kan Jasmin gjennomføre sitt kvalifiseringsløp?

Introduksjonsprogrammet

Jasmin har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kompetansen hennes ble kartlagt mens hun bor på mottaket. Etter at hun har blitt bosatt i en kommune får hun karriereveiledning i regi av fylkeskommunen. Hun får en forståelse for at hun må søke godkjenning av utdanningen sin og at læreryrket er et lovregulert yrke. Resultatet er at hun må komplettere utdanningen sin, i tillegg til å opparbeide seg gode norskferdigheter, dersom hun skal kunne jobbe som lærer i Norge. Hun forstår at dette er en prosess som vil kunne ta flere år, og at hun vil måtte jobbe i andre stillinger inntil hun oppfyller kompetansekravene for å kunne jobbe som lærer.

Jasmins langsiktige mål om å bli lærer føres inn i integreringskontrakten, mens sluttmålet for introduksjonsprogrammet og norskmålet hennes nedfelles i integreringsplanen. Norskmålet blir satt til B2 i alle delferdigheter. Det vil være viktig for henne å ha en inntekt etter introduksjonsprogrammet, selv om det vil kunne ta lengre tid før hun kan få en jobb der hun kan bruke utdanningen sin.

Sluttmålet hennes for introduksjonsprogrammet blir definert til å være å komme i arbeid, og på fordi hun har høyere utdanning får hun vedtak om seks måneder programtid, med mulighet for forlengelse i seks måneder ved eventuelt behov for å kunne oppnå sitt sluttmål. Innholdet i Jasmins introduksjonsprogram skal være opplæring i norsk og samfunnskunnskap, innholdselementene Livsmestring i et nytt land og Foreldreveiledning, og arbeids- og utdanningsrettede elementer som samlet skal bidra til at hun oppnår sluttmålet sitt. Under deltakelsen i introduksjonsprogrammet mottar Jasmin introduksjonsstønad.

Hurtigspor

Programrådgiveren har tidlig vurdert at Jasmin kan være en kandidat for hurtigsporet. I utarbeidelse av integreringsplanen involverer programrådgiveren derfor NAV-kontoret. Sammen drøfter de muligheten for rask utplassering på en relevant arbeidsplass med jobbmuligheter gjennom tiltaket arbeidstrening. For Jasmin er det viktig å bruke kompetansen sin fra hjemlandet, og skole, SFO/AKS eller barnehage er derfor aktuelle arbeidsplasser. Det er også behov for arbeidskraft innenfor utdanningssektoren i kommunen.

Programrådgiveren og NAV-kontoret blir enige om å samarbeide tett for at Jasmin skal kunne komme i arbeid raskest mulig. NAV-kontoret bruker sine kontakter i det lokale arbeidsmarkedet, og noen uker etter at de har kommet til enighet om å starte opp hurtigspor gjennomfører Jasmin et intervju på en barneskole. Skolen er villig til å gi henne arbeidstrening som skole- og SFO/AKS-assistent for en periode, for å gi henne grundig opplæring og se om hun kan passe for en ordinær stilling på skolen. Skolen tar forbehold om at norskferdighetene hennes må forbedres vesentlig dersom de skal kunne tilby henne en ordinær stilling.

Jasmin deltar i klasserombasert norskopplæring ved voksenopplæringssenteret i kommunen deler av uka, i kombinasjon med arbeidstreningen. Jasmin, programrådgiveren og voksenopplæringen gjør også en avtale om at norsklæreren hennes skal følge henne opp individuelt med tanke på relevant arbeidsrettet norskopplæring. Arbeidsgiveren har også mulighet til å gi Jasmin ekstra opplæring og støtte, knyttet til de foreløpig begrensede norskferdighetene hennes. De blir derfor enige om at arbeidsgiveren får mentortilskudd til å frikjøpe en ansatt som gir henne særlig oppfølging noen timer per uke.

Underveis i gjennomføringen av arbeidstreningen må Jasmin også gjennomføre Livsmestring i et nytt land og opplæring i samfunnskunnskap, samt Foreldreveiledning. Før hun starter opp i arbeidstreningen har hun deltatt på noen samlinger med temaer innenfor Livsmestring i et nytt land, og når det skal gjennomføres samlinger mens hun er i arbeidstrening avtales dette med arbeidsgiveren. Opplæringen i samfunnskunnskap gjennomfører hun ved deltakelse på et intensivt kurs i skolens ferie, og Foreldreveiledningen gjennomfører hun på voksenopplæringssenteret i tilknytning til norskopplæringen.

Programrådgiveren har tett kontakt med Jasmin under arbeidstreningen, og veilederen hennes i NAV blir oppdatert underveis. Både tiltaket arbeidstrening og mentortilskuddet forlenges et par ganger, etter vurdering i dialog med arbeidsgiveren og Jasmin. Fordi Jasmin ikke er selvforsørget ved utløpet av sitt opprinnelige vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet, men har en positiv utvikling i retning av å kunne få arbeid, blir programperioden forlenget med seks måneder.

Etter at hun har dokumentert nivået på de ulike norskferdighetene sine gjennom Norskprøven får hun kontrakt som vikar og får sporadiske oppdrag som skole- og SFO/AKS-assistent. Jasmins norskferdigheter fortsetter å utvikle seg i positiv retning, og både hun og arbeidsgiveren er godt fornøyd med jobben hun utfører når hun er vikar. Når en kollega skal ut i permisjon åpner det seg opp en mulighet for et vikariat på ett år ved SFO/AKS. Jasmin søker og får vikariatet. Stillingen er ikke fulltid, men hun vil kunne fortsette å jobbe som ringevikar som skoleassistent på skolen i tillegg.

Etter introduksjonsprogrammet

Etter introduksjonsprogrammet søker Jasmin på kompletterende lærerutdanning. Hun fortsetter i norskopplæring utenom arbeidstid så lenge hun har rettigheter etter integreringsloven, for å være best mulig rustet til studiene. Hun må også dokumentere engelskkunnskapene sine for å få opptak til kompletterende lærerutdanning. Dersom hun får plass på studiet, vil hun kunne søke ordinært søke stipend og lån fra Lånekassen.

Hvilke supplerende tilbud bruker Jasmin gjennom kvalifiseringsløpet?

Jasmin og barnet hennes har behov for å danne seg et nytt sosialt nettverk. Tidlig i introduksjonsprogrammet får hun informasjon om ulike nyttige tilbud i frivillig sektor, og hun og barnet hennes deltar innimellom i idretts- og friluftsaktiviteter i frivillig sektor på fritiden.  Jasmin og programrådgiveren finner også ut at det kunne vært nyttig for henne å ha en flyktningguide. Programrådgiveren bistår henne med å opprette kontakt med Røde Kors, men deretter holder Jasmin og flyktningguiden kontakten på egenhånd. 

Jasmin har veldig mye å gjøre, med all obligatorisk opplæring og tiltak hun skal gjennomføre innenfor introduksjonsprogrammet, oppfølging av barnet sitt, og etter hvert også jobb. På kvelder og i helgene deltar hun imidlertid av og til på norsktrening på det lokale biblioteket. Hun bruker også en del digitale ressurser for norskopplæring, som hun har fått tips om fra norsklæreren sin.

Case 4 - Illustrasjon 2@6x.png

Fant du det du lette etter?